- หมวดผัก ผลไม้
- หมวดคำกริยาและสำนวน
- หมวดเครื่องมือเครื่องใช้
- หมวดเครือญาติ
- หมวดนักธุรกิจ
- หมวดโรคต่างๆ
- หมวดวัน เดือน ปี เวลา สถานที่
- หมวดสัตว์
- หมวดสำนวนทั่วไป
- หมวดอวัยวะ
- หมวดอาหารคาว
- หมวดอาหารหวาน
- หมวดพิธีกรรม

- ผลไม้
- ผัก

 

ผลไม้

๑.   ก้าม                        [k?:m]
ภาษาอังกฤษ                  Orange             
ภาษาจีน                        ?? [G?n j?]
ความหมาย                     ส้มเขียวหวาน

๒.   กิ่นเจ็ว                    [k?n cew]
ภาษาอังกฤษ                  Banana
ภาษาจีน                        ?? [xi?ng ji?o]
ความหมาย                     กล้วย                             

๓.   กล้วยข้าว               [kl?aj kh?:w]
ภาษาอังกฤษ                  Banana
ภาษาจีน                        ?? [b? ji?o]
ความหมาย                     กล้วยชนิดหนึ่งคล้ายกล้วยเล็บมือนาง

๔.   กั่วจี้                        [k?a c?:]                                                                          
ภาษาอังกฤษ                   Watermelon seeds
ภาษาจีน                         ?? [gu? zi]
ความหมาย                      เมล็ดแตงโม

๕.   จำดะ                      [cam d??]                              
ภาษาอังกฤษ                  ไม่ระบุ
ภาษาจีน                        ไม่ระบุ
ความหมาย                     จำปาดะ

๖.   ถั่วเหลียน               th?a l?an]
ภาษาอังกฤษ                  Durian
ภาษาจีน                        ?? [l?u li?n]
ความหมาย                     ทุเรียน

๗.   บกกั้ว                    [b?k k?a]
ภาษาอังกฤษ                 Papaya
ภาษาจีน                       ?? [m? gu?]
ความหมาย                    มะละกอ

๘.   บ่าสี่กู้                    [b?: s?: k?:]
ภาษาอังกฤษ                 Manilkara kauki , Achras zapoto
ภาษาจีน                       ??? [r?n sh?n gu?]
ความหมาย                   ละมุดฝรั่ง

๙.   บ้างก้า                  [b?:? k?:]                                              
ภาษาอังกฤษ                Jack-fruit
ภาษาจีน                      ??? [b? lu? m?]
ความหมาย                   ขนุน

๑๐. โป่โต้                    [p?: t?:]                              กลับสู่ด้านบน
ภาษาอังกฤษ                Grape
ภาษาจีน                      ?? [p? t?o]
ความหมาย                   องุ่น

๑๑. เป่งโก้                  [p?:? k?:]
ภาษาอังกฤษ                Apple
ภาษาจีน                     ?? [p?ng gu?]
ความหมาย                  แอปเปิ้ล

๑๒. พร้าวหนังหมู       [pr?:w n?? m?:]                                
ภาษาอังกฤษ               Young coconut
ภาษาจีน                     ?? [y? zi]
ความหมาย                  มะพร้าวอ่อน

๑๓.    ลังสาด             [la? s?:t]
ภาษาอังกฤษ               ไม่ระบุ              
ภาษาจีน                     ไม่ระบุ
ความหมาย                  ลางสาด

๑๔.    ไลอ้า                [laj ??:]
ภาษาอังกฤษ               Chinese pear
ภาษาจีน                     ? [l?]
ความหมาย                  สาลี่

๑๕.    เลี้ยมบูบู่           [l?am bu: b?:]
ภาษาอังกฤษ               Rose apple
ภาษาจีน                     ?? [li?n w?]
ความหมาย                  ชมพู่

๑๖.  สวยอ้า                [s?aj ??:]
ภาษาอังกฤษ               Mango         
ภาษาจีน                     ?? [m?ng gu?]
ความหมาย                  มะม่วง

๑๗.  สี่กั้ว                  [s?: k?a]
ภาษาอังกฤษ              Water melon
ภาษาจีน                    ?? [x? gu?]
ความหมาย                 แตงโม

๑๘.  หม่อต้าน          [m??: t?:n]
ภาษาอังกฤษ             Rambutan
ภาษาจีน                   ??? [h?ng m?o d?n]
ความหมาย                เงาะ

๑๙.  หย่านัด            [j?: n?t]
ภาษาอังกฤษ             Pine-apple
ภาษาจีน                   ?? [b? lu?]
ความหมาย                สับปะรด

๒๐.    หย่ามูว           [j?: m?:]                                 กลับสู่ด้านบน
ภาษาอังกฤษ            Guava
ภาษาจีน                  ??? [f?n sh? l?u]
ความหมาย               ฝรั่ง

๒๑.    เหล่งเหง้ง      [l?:? ??:?]
ภาษาอังกฤษ             Iongan
ภาษาจีน                  ?? [l?ng y?n]
ความหมาย               ลำไย

๒๒.   ไหล่จี้             [l?j c?:]                                                   
ภาษาอังกฤษ            Lichee
ภาษาจีน                  ?? [l? zh?]
ความหมาย               ลิ้นจี่

๒๓.   อิ่วก้าม           [??w k?:m]
ภาษาอังกฤษ            Pomalo
ภาษาจีน                  ?? [y?u zi]
ความหมาย              ส้มโอ

ผัก

กลับสู่ด้านบน

๑.    ก้งฉ่าย            [k?? ch?:j]
ภาษาอังกฤษ           Tumip picker
ภาษาจีน                 ?? [xi?n c?i]
ความหมาย              ผักกาดดองเค็ม

๒.   กั๊กกัว              [k?k kua]
ภาษาอังกฤษ           Iowsfah
ภาษาจีน                 ?? [s?gu?]
ความหมาย              บวบเหลี่ยม   

๓.   กั๊กต่าว            [k?k th?:w]
ภาษาอังกฤษ           ไม่ระบุ              
ภาษาจีน                 ??? [s?l?ng ji?o]
ความหมาย              ถั่วพู

๔.   กะเปก            [k?p?k]
ภาษาอังกฤษ           Bamboo Shoot
ภาษาจีน                 ?? [ji?o b?i]
ความหมาย              หน่อไม้น้ำ

๕.   กะหน้า            [k?n?:]                              
ภาษาอังกฤษ           ไม่ระบุ
ภาษาจีน                 ??? [g?n l?n c?i]
ความหมาย              คะน้า

๖.    กิ่นฉ่าย           [k?n ch?:j]
ภาษาอังกฤษ           ไม่ระบุ
ภาษาจีน                 ?? [q?n c?i]
ความหมาย              คึ่นฉ่าย

๗.   กิ่มกั้ว              [k?m k?a]
ภาษาอังกฤษ           Pumpkin
ภาษาจีน                 ?? [n?n gu?]
ความหมาย              ฟักทอง

๘.   เกียว               [kiaw]               
ภาษาอังกฤษ           Ginger
ภาษาจีน                 ? [ji?ng]
ความหมาย              ขิง

๙.    เก๋อ                [k??:]
ภาษาอังกฤษ           Egg plant rad
ภาษาจีน                 ?? [qi? zi]
ความหมาย              มะเขือยาว                     

๑๐.     โก่เหล่ฉ่าย   [k?: l?: ch?:j]                           กลับสู่ด้านบน
ภาษาอังกฤษ           Cabbage
ภาษาจีน                 ?? [b?o c?i]
ความหมาย              กะหล่ำปลี

๑๑.     คง              [ko?]
ภาษาอังกฤษ           Corn
ภาษาจีน                 ??[y? m?]
ความหมาย              ข้าวโพด

๑๒.    ค้อกั้ว           [k?: k?a]
ภาษาอังกฤษ           ไม่ระบุ
ภาษาจีน                 ?? [k?gu?]
ความหมาย              มะระ

๑๓.    ฉ้าง              [ch?:?]
ภาษาอังกฤษ           Spring onion
ภาษาจีน                 ? [c?ng]
ความหมาย              ต้นหอม

๑๔.    ฉ้ายซิ้ม         [ch?:j s?m]                                            
ภาษาอังกฤษ           ไม่ระบุ
ภาษาจีน                 ??  [c?i  x?n]
ความหมาย              ผักกวางตุ้ง    

๑๕.    ฉ้ายต่าว       [ch?:j t?:w]
ภาษาอังกฤษ          Vigna sinensis
ภาษาจีน                ??  [ji?ng d?u]          
ความหมาย             ถั่วฝักยาว

๑๖.     ฉ้าวต่าว      [ch?:w t?:w]
ภาษาอังกฤษ          Parkia  speciosa
ภาษาจีน                ?? [ch?u d?u]                   
ความหมาย             สะตอ

๑๗.    ซ่วนถาว     [s?an th?:w]
ภาษาอังกฤษ         Garlic
ภาษาจีน               ?? [su?n t?u]           
ความหมาย            หัวกระเทียม

๑๘.   ดีปลี           [di: pli:]
ภาษาอังกฤษ         Chilli                                     
ภาษาจีน               ?? [l? ji?o]             
ความหมาย            พริก

๑๙.    ตอเบา        [t?: baw]
ภาษาอังกฤษ         ไม่ระบุ                          
ภาษาจีน               ไม่ระบุ                    
ความหมาย            กระถิน

๒๐.  ตั่งโกย         [t?? ko:j]                                    กลับสู่ด้านบน
ภาษาอังกฤษ         ไม่ระบุ                          
ภาษาจีน               ?? [d?ng gu?]           
ความหมาย            ฟักเขียว

๒๑.   ตี่บู่น           [t?: b?:n]
ภาษาอังกฤษ         Cucumber                         
ภาษาจีน               ?? [hu?ng gu?]                
ความหมาย            แตงกวา

๒๒  เต็กสู้น          [t?k s?:n]                               
ภาษาอังกฤษ         Bamboo Shoot                   
ภาษาจีน               ?? [zh? s?n]                  
ความหมาย            หน่อไม้

๒๓.   ถั้วใต้ดิน     [th?a t?j din]
ภาษาอังกฤษ         Bean
ภาษาจีน               ?? [hu? sh?ng]
ความหมาย            ถั่วลิสง

๒๔.   ถั้วย่อแย้     [t?a j??: j?:]                                               
ภาษาอังกฤษ         Kidney Bean
ภาษาจีน               ?? [h?ng d?u]
ความหมาย            ถั่วแดง

๒๕.   ถั้วลา          [t?a la:]                                                 
ภาษาอังกฤษ         Roselle
ภาษาจีน               ???,?? [m?i g?i qi? , sh?n qi?]
ความหมาย            กระเจี๊ยบ

๒๖.   บกหนี้         [b?k n?:]
ภาษาอังกฤษ         Hineola polytrichi                        
ภาษาจีน               ?? [m? ?r]             
ความหมาย            เห็ดหูหนู

๒๗.   บั่งก้วน       [b?? k?an]
ภาษาอังกฤษ         Sepodilla                          
ภาษาจีน               ?? [li?ng sh?]                  
ความหมาย            มันแกว

๒๘.   บ่าจี้เหลง    [b?: c?: l?:?]
ภาษาอังกฤษ         ไม่ระบุ                  
ภาษาจีน               ไม่ระบุ                            
ความหมาย            ลูกเนียง

๒๙.   บ๊าหวัง        [b?: w??]
ภาษาอังกฤษ         Big onion                         
ภาษาจีน               ?? [y?ng c?ng]                                
ความหมาย            หัวหอมใหญ่

๓๐.    เปะฉ่าย      [p? ch?:j]                                   กลับสู่ด้านบน
ภาษาอังกฤษ         ไม่ระบุ                            
ภาษาจีน               ?? [b?i c?i]      
ความหมาย            ผักกาดขาว

๓๑.    ผักแว่น      [p?k w?:n]
ภาษาอังกฤษ         Creeping-herb                            
ภาษาจีน               ???[s? y? c?i]          
ความหมาย            บัวบก

๓๒.   เล้าเฮ็วะ      [l?w hew?]
ภาษาอังกฤษ         ไม่ระบุ
ภาษาจีน               ??,?? [l?u y?,j? ji?ng]          
ความหมาย            ใบพลู

๓๓.   ส้มควาย      [s?m khwa:j]
ภาษาอังกฤษ         ไม่ระบุ                   
ภาษาจีน               ไม่ระบุ                  
ความหมาย            ส้มแขก

๓๔.   ส้มลิ้งติ้ง     [s?m l?? t??]                 
ภาษาอังกฤษ        ไม่ระบุ  
ภาษาจีน              ไม่ระบุ                          
ความหมาย           ตะลิงปลิง

๓๕.   สึ่งก้าม       [s??? k?:m]                          
ภาษาอังกฤษ        lemon                   
ภาษาจีน              ?? [n?ng m?ng]                              
ความหมาย           มะนาว

๓๖.    หง่วยซุ้ย    [??aj s?j]
ภาษาอังกฤษ         Parsley , Corinder                              
ภาษาจีน               ??,?? [y?n su? , xi?ng c?i]                                    
ความหมาย            ผักชี

๓๗.   ห่อเจ๊ว        [h??: c?:w]                                               
ภาษาอังกฤษ         pepper              
ภาษาจีน               ?? [h?  ji?o]                   
ความหมาย            พริกไทย

๓๘.   อ่าซ้อมโก   [??: s??:m ko:]
ภาษาอังกฤษ         ไม่ระบุ          
ภาษาจีน               ?? [su?n ji?o]          
ความหมาย            มะขามเปียก     

๓๙.    เอ้งฉ่าย      [??:? ch?:j]
ภาษาอังกฤษ         Chinese morning glory                     
ภาษาจีน               ??? [k?ng x?n c?i]
ความหมาย            ผักบุ้ง

๔๐.    โอ๋อ้าฉ่าย    [??: ??: ch?:j]                                  
ภาษาอังกฤษ         Lettuce                     
ภาษาจีน               ?? [sh?ng c?i]   
ความหมาย            ผักกาดหอม

 

กลับสู่ด้านบน