วก.01 แบบประเมินการใช้หลักสูตร
วก.17 แบบประเมินผลของระบบเรียนรู้หลังปีการศึกษา
วก.02 แบบรายงานนิเทศแผนฯ
วก.18 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (P-SAR)
วก.03 แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียน
วก.19 รายงานผลการนิเทศภายใน
วก.04 บันทึกการปรับพื้นฐานผู้เรียน
วก.20 แบบรายงานผลกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วก.05 แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
วก.21 แบบรายงาน SAR กลุ่มสาระฯ
วก.06 แผนผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
วก.22 แบบฟอร์มมอบหมายงานสอน
วก.07 แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้
วก.23 แบบฟอร์มขอเวลาเรียน
วก.08 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
วก.24 เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
วก.09 แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม
วก.25 แบบขอรับ-copy-print
วก.10 แบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
วก.26 แบบฟอร์มส่งหน่วยและแผน
วก.11 บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (นิเทศภายใน)
วก.27 แบบบันทึกการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ
วก.12 แบบรายงานผลการสอนแทน
วก.28 แบบฟอร์มส่งวิจัย
วก.13 วิเคราะห์ข้อสอบ
วก.29 แบบฟอร์ม PLC
วก.14 แบบบันทึกคะแนนการวัดและประเมินผล
วก.30 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
วก.15 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
วก.30.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามคำสั่ง 2. สอน online
วก.16 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
วก.31 รายงานผลการคุมสอบ
   
วก.32 แบบบันทึกการรับส่งชิ้นงาน
       
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School