ระบบการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนมาตรฐานสากล

       
คู่มือระบบการเรียนรู้    
       
วก.01 แบบประเมินการใช้หลักสูตร
วก.18 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (P-SAR)
วก.02 แบบรายงานนิเทศแผนฯ
วก.19 รายงานผลการนิเทศภายใน
วก.03 แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียน
วก.20 แบบรายงานผลกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วก.04 บันทึกการปรับพื้นฐานผู้เรียน
วก.21 แบบรายงาน SAR กลุ่มสาระฯ
วก.05 แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
วก.22 แบบฟอร์มมอบหมายงานสอน
วก.06 แผนผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
วก.23 แบบฟอร์มขอเวลาเรียน
วก.07 แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ (ออฟไลน์)
วก.24 เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
วก.07 แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ (ส่งออนไลน์)
วก.25 แบบขอรับ-copy-print
วก.08 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
วก.26 แบบฟอร์มส่งหน่วยและแผน
วก.09 แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม
วก.27 แบบบันทึกการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ
วก.10 แบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
วก.28 แบบฟอร์มส่งวิจัย
วก.11 บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (นิเทศภายใน)
วก.29 แบบฟอร์ม PLC
วก.12 แบบรายงานผลการสอนแทน
วก.30 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
วก.13 วิเคราะห์ข้อสอบ
วก.30.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามคำสั่ง 2. สอน online
วก.14 แบบบันทึกคะแนนการวัดและประเมินผล
วก.31 รายงานผลการคุมสอบ
วก.15 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
วก.32 แบบบันทึกการรับส่งชิ้นงาน
วก.16 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
 
       
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School