ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐาน