นางสาวจินดา ไชยสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บทคัดย่อ
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์