นางสาวอรพรรณ จันทร์แจ่ม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บทคัดย่อ

ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดฝึกที่ 11 การลบจำนวนเต็มโดยใช้จำนวนตรงข้าม