นางสาวพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บทคัดย่อ
บทเรียนออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1