นางสาวเยาวดี หงษ์ทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บทคัดย่อ
บทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาไทย เรื่อง คำและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึษาปีที่ 2