คณะกรรมการ | SMTE ม.ต้น | SMTE ม.ปลาย | ติดต่อเจ้าหน้าที่

   
  งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 7 วันที่ 07/08/2560 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
   
  รายละเอียดการแข่งขันและการเข้าร่วม
 
กำหนดการวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษฯ  
แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันงานฯ  
แบบแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนที่เข้าร่วมฯ  
รายละเอียดสิ่ง/สิ่งที่ต้องจัดเตรียม  

  ผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
 
โครงงาน  
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ภาษาไทย) ิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ภาษาอังกฤษ)
ิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ภาษาไทย) วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (ภาษาไทย) คณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย) คอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
ตอบปัญหา การแสดงทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  
การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์