บทที่  1

ข้อมูลพื้นฐาน

1.       ข้อมูลทั่วไป

         1.1    ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ตั้งอยู่เลขที่  6 ถนนนคร ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  

                   จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000   โทรศัพท์  0-7621-2075, 0-7621-9232 โทรสาร 0-7621-3922

                       E-mail pkw@pkw.ac.th  

                  สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         1.2    เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

         1.3    มีเขตพื้นที่บริการได้แก่   เขตอำเภอเมืองภูเก็ต

2.       ข้อมูลด้านการบริหาร

         2.1    ชื่อ-สกุลผู้บริหาร            นางสาวสดศรี    ตันสุธัญลักษณ์  

                                                             วุฒิการศึกษาสูงสุด             ปริญญาโท   สาขา  การวัดผลการศึกษา

                                                                   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 16   มกราคม  2553   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา   -  ปี   4   เดือน

         2.2    ผู้ช่วยผู้บริหาร    2     คน

                              ชื่อ   นายพรศักดิ์      จินดาพล                      วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาตรี

                              ชื่อ   นายสราวุฒิ     จันทร์ดี                        วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท

 

         2.3    ประวัติโดยย่อ คติพจน์  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

                                โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย    ตั้งครั้งแรกปี   .. 2440      เริ่มใช้ชื่อ   “โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” ปี พ.. 2497 ปัจจุบันโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสหศึกษา   มีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบ ทุกคนมีส่วนร่วมดำเนินการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อันประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย เครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์  และมูลนิธิต่างๆ

                คติพจน์ประจำโรงเรียน   อตฺตานํ ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา  บัณฑิตย่อมฝึกตน

                   วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

                   1.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากล

                   2. ครูมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มาตรฐานสากล

                   3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี

                     มีทักษะชีวิต ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   4.   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและโรงเรียนให้บริการชุมชนตามความเหมาะสม

        

 


       2.4    ระบบโครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.       ข้อมูลนักเรียน 

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  2553) ดังนี้

1)      จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  3,130  คน

2)      จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับ/ชั้น

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

.1

11

335

188

523

47.55

.2

11

336

186

522

47.45

.3

11

372

152

524

47.64

รวม ม. ต้น

33

1,043

526

1,569

47.55

.4

12

252

247

499

41.58

.5

12

286

235

521

43.42

.6

12

300

241

541

45.08

รวม ม. ปลาย

36

838

723

1,561

43.36

รวมทั้งสิ้น

69

1,881

1,249

3,130

45.36

     

       3)   มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                         -             คน

4)      มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                               -             คน

5)      มีนักเรียนปัญญาเลิศ                                                           -            คน

6)      มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ                 -             คน

7)      จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)                                    46           คน

8)      สัดส่วนครู :  นักเรียน                                       1  :  24        คน

9)      จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน                                    -              คน

10)    สถิติการขาดเรียน/เดือน                                               80           คน

11)   จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)

        ประเภท       สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                จำนวน                     32       คน

        ประเภท         สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                  จำนวน                     32       คน

        ประเภท         สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                             จำนวน                     12       คน

        ประเภท         สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     จำนวน                     14       คน

        ประเภท         สาระการเรียนรู้ดนตรีและศิลปศึกษา                            จำนวน                      35      คน

        ประเภท         สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                            จำนวน                      45      คน

        ประเภท         สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จำนวน                      12      คน

        ประเภท         สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                          จำนวน                      50      คน

       ประเภท       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                        จำนวน      36      คน

4.       ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

. ตรี

. ตรี

สูงกว่า

.ตรี

ผู้อำนวยการ

-

1

-

-

1

59

37

รองผู้อำนวยการ

2

-

-

1

1

53

29

ครูประจำการ

36

93

-

118

11

45

25

ครูอัตราจ้าง

3

17

-

20

-

32

-

พนักงานราชการ

2

4

-

6

-

48

-

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

1

10

1

10

-

27

-

ลูกจ้าง

3

7

10

-

-

50

-

ครูจ้างต่างประเทศ

6

1

-

7

-

27

-

นักการ/ภารโรง

4

2

6

-

-

44

-

พนักงานขับรถ

2

-

2

-

-

50

-

รวม

59

135

19

162

13

43.50

30.33

194

194

                        *   มีครูประจำการสอนตรงตามวิชาเอก         124            คน     คิดเป็นร้อยละ  96.12

                        *   มีครูประจำการสอนวิชาตามความถนัด     129           คน     คิดเป็นร้อยละ  100

5.  สภาพชุมชนโดยรวม

5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง   มีประชากรประมาณ   327,000  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทั้งของรัฐและของเอกชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ต บริษัท ห้างร้าน ธนาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ร้านอินเตอร์เน็ต  ร้านอาหาร และร้านค้าเล็กๆ  การคมนาคมสะดวก อาชีพหลักของคนในชุมชน    คือ   ธุรกิจท่องเที่ยว    เนื่องจาก  เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมาย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ มีสนามบินนานาชาติที่ทันสมัย ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นทุกปี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีถือศีลกินผัก ประเพณีตรุษจีน ประเพณีไหว้เทวดา ประเพณีปล่อยเต่า ประเพณีวันลอยเรือ ประเพณีสารทไทยและสารทจีน ประเพณีไหว้พระจันทร์ ประเพณีเดินเต่า  นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอีกมากมาย  ได้แก่  การแต่งงานแบบบ้าบ๋า  การรับประทานอาหารพื้นเมืองภูเก็ต การสร้างตึกอาคารแบบชิโนโปรตุกีส  เป็นต้น

                5.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40.56 รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.78 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 35.66 ได้แก่ รับราชการ ค้าขาย ทำสวน เป็นต้น นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 91.43 รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 6.95 และศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.62  มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 120,000 บาท ต่อปี จำนวนคนเฉลี่ย   3   คนต่อครอบครัว

               5.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน     

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและด้านสังคม มีนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถพร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการศึกษาของบุตรหลาน และมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี จึงมีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา อีกทั้งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีการจัดการเรียนการสอนมานานถึง 112 ปี มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่นและยั่งยืน   ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครู มูลนิธิ ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในชุมชน ทั้งทางด้านความคิด  การร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  และการระดมทรัพยากรช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายผู้ปกครอง แต่เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ชุมชนมีศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล คลินิกรักษาโรคมากมายหลายแห่ง  มีบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ   มีสถานบริการนักท่องเที่ยว  รวมทั้งการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่  ร้านเกม    มีสถานบันเทิงยามค่ำคืน และมีร้านน้ำชาอยู่บริเวณรอบโรงเรียนอีกมากมาย  นอกจากนี้ยังมีหอพักให้บริการนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ เป็นต้น     และเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตของจังหวัด

ทำให้มีกลุ่มคนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคอพยพเข้ามาประกอบอาชีพทำมาหากิน  และมีความต้องการนำบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนด้วย สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในปัจจุบันจึงกลายเป็นสังคมเมือง มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี    แต่ในขณะเดียวกัน   ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดปัญหาสังคม ด้วยเช่นกัน   ได้แก่  

ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาวัฒนธรรมที่อ่อนแอลง ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อครอบครัวของนักเรียนจำนวนหนึ่ง ทำให้นักเรียนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การมาโรงเรียนสาย การขาดเรียน การหนีเรียน การไม่ตั้งใจเรียน การฝ่าฝืนระเบียบวินัย  การไม่เข้าร่วมกิจกรรม การไม่ร่วมรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน  และการเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นต้น โรงเรียนตระหนักถึงภาระในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีการส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้เรียนทุกด้านตามความต้องการและจำเป็น เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพสุจริต และดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

6.       โครงสร้างหลักสูตร

        โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

ตารางที่ 5  แสดงเวลาเรียนช่วงชั้นที่ 3  ( . 1 – . 3 ) และช่วงชั้นที่ 4 ( . 4 – .6 )

 

 

ระดับ

ชั้น

เวลาเรียน ( คิดเป็นร้อยละต่อปี )

 

รวม

ภาษา

ไทย

คณิต-

ศาสตร์

วิทยา-ศาสตร์

สังคมฯ

สุข-ศึกษาฯ

ศิลปะ

การ-งานฯ

ภาษาต่างฯ

กิจกรรมพัฒนาฯ

. 1

. 2

. 3

9.38

10.34

10.34

15.62

17.24

17.24

15.62

17.24

17.24

15.62

13.79

13.79

6.25

6.90

6.90

6.25

3.44

3.44

6.25

6.90

6.90

15.62

13.79

13.79

9.38

13.79

13.79

99.99

103.43

103.43

รวม

30.06

50.10

50.10

43.20

20.05

13.13

20.05

43.20

36.96

306.85

. 4

. 5

. 6

9.00

11.42

11.42

15.20

14.28

12.86

20.76

24.28

29.99

8.40

11.42

11.42

4.70

5.71

5.71

3.28

2.85

2.85

11.41

5.71

8.57

18.77

17.14

11.42

8.48

5.71

5.71

100.00

98.52

99.95

รวม

31.84

42.34

75.03

31.24

16.12

8.98

25.69

47.33

19.90

298.47

     

      -     จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน ตลอดทั้งปี เท่ากับ    1,080 – 1,200     ชั่วโมง

-       แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นพิเศษ คือ

 

1.       โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์    เทคโนโลยี   และภาษา

        ต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นละ  2  ห้อง

2.       โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับชั้นละ  1  ห้อง

               3.    โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์   และวิทยาศาสตร์    ในโรงเรียนมัธยม

                      ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับชั้นละ  2  ห้อง

               4.   โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย                      

                     ระดับชั้นละ  1  ห้อง 

 

7.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

      7.1   อาคารเรียนและอาคารประกอบ   16   หลัง   ได้แก่  อาคารเรียน  6  หลัง     อาคารเอนกประสงค์

อาคารช่างก่อสร้าง    อาคารช่างโลหะ    อาคารช่างยนต์/ไฟฟ้า  อาคารเกษตร      อาคารโครงการ อาหารกลางวัน  หอสมุด 100 ปีฯ   อาคารลิก้อ   ประกอบด้วยห้องเรียน  3   ห้องเรียน และห้องพยาบาล  อาคารสหกรณ์ร้านค้า   อาคารสมาคมนักเรียนเก่า

      7.2   จำนวนห้องเรียนทั้งหมด   69  ห้องเรียน

                ชั้น   . 1 – . 3                   =   11 :  11 :  11

                ชั้น   . 4 – . 6     =   12 :  12  :  12

8.   ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร

      8.1   งบประมาณ  ( รับ – จ่าย )

 

รายได้

บาท

รายจ่าย

บาท

เงินงบประมาณ ( รายหัว )

เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี

เงินนอกงบประมาณ

    -   รายได้สถานศึกษา

   10,929,150

 8,191,378

 

   14,070,618

งบดำเนินการ

งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ

6,701,862.54

5,701,247.27

 

8,021,668.14

เงินบริจาค :

-     งบทุนการศึกษา

-     งบสร้างอาคารพยาบาล

-     เงินบริจาคทั่วไป

-     เงินอุดหนุนเด็กยากจน

-    เงินโอนจากหน่วยงานอื่น

 

    591,750

12,059.51

  390,000

  388,328

  188,500

 

งบทุนการศึกษา

งบสร้างอาคารพยาบาล

เงินบริจาคทั่วไป

เงินอุดหนุนเด็กยากจน

เงินโอนจากหน่วยงานอื่น

 

591,750

 

120,000

307,500

117,025

รวม

34,761,783.51

รวม

21,561,052.95

       8.2         ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น

              1)    คอมพิวเตอร์   มีจำนวนทั้งหมด          200     เครื่อง

                 ใช้เพื่อการเรียนการสอน                        150     เครื่อง

                                                                                        ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ 200         เครื่อง

                                                                                         ใช้ในงานบริหาร                  50        เครื่อง

                2)    ปริมาณสื่อ    สื่อบรรจุใน  CD – Server ทั้ง CD และ Website  ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้   ประมาณ  20  เรื่อง และสื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ทั้งที่จัดหาจากแหล่งเรียนรู้

ภายนอกและครูผลิตเอง มีประมาณ    100   เรื่อง

      8.3   ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด    44   ห้อง ได้แก่

ชื่อห้องที่จัดไว้

ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ

กลุ่มสาระ

ที่รับผิดชอบ

อาคาร/ห้อง

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้

1.   ห้องปฏิบัติการทางภาษา

      -  ภาษาอังกฤษ

-  ภาษาจีน

-  ภาษาฝรั่งเศส

 

ภาษาต่างประ-เทศ

 

 

146   

147,148

141,142

 

-   ฝึกทักษะภาษาด้วยสื่อเทคโนโลยี      โปรแกรม Tell me more

-   นักเรียนฝึกทักษะฟัง-พูด/สืบค้น

    ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

-   นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

3.  ห้องสมุดกลุ่มสาระ

     ภาษาไทย

4.  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย

ภาษาไทย

 

416

 

426

-   นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง , บริการ

   หนังสือนอกเวลา ฝึกทักษะอ่าน-เขียน

-  โชว์ผลงานนักเรียน

5.   ห้องศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

411

-   เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

6.   ห้องจริยธรรม

7.  ลานธรรม

8.   ห้องสมุดกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

636, 648

หน้าห้อง 648

637

-   เรียนรู้พุทธศาสนา

-   ฝึกนั่งสมาธิ    

-   นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

9.   ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

10.          ห้องเรียนสีเขียว

 

 

11.          ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

 

วิทยาศาสตร์

 

522

 

515

 

 

511,  512

 

-   นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

    ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต

-   นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับ

     เรื่อง พลังงาน  และการประหยัด

     ไฟฟ้า

-   นักเรียนฝึกปฏิบัติการชีววิทยา

-  นักเรียนฝึกปฏิบัติการฟิสิกส์

ชื่อห้องที่จัดไว้

ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ

กลุ่มสาระ

ที่รับผิดชอบ

อาคาร/ห้อง

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้

12. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป

13.          ห้องปฏิบัติการเคมี

14.          ห้องปฏิบัติการ

      วิทยาศาสตร์กายภาพฯ

15. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

 

513,  514, 525

 

521,  523

524

 

531,  532

-   นักเรียนฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

     ทั่วไป

-   นักเรียนฝึกปฏิบัติการเคมี

-   นักเรียนฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     กายภาพฯ

-   นักเรียนฝึกปฏิบัติการฟิสิกส์

16.  ห้องสมุดคณิตศาสตร์และมุม ICT 

คณิตศาสตร์

622

-   ศึกษาสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมด้วย

    ตนเอง

17. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิชา

 

 

18.  โรงยิม

 

19.  ปิงปอง 

 

20.  ฟุตบอล  เปตอง  กรีฑา

21.  บาสเก็ตบอล

22.  วอลเล่ย์บอล

23.  ตะกร้อ

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

 

 

236

 

 

อาคารเอนกประสงค์

ห้องโครงการอาหารกลางวัน

สนามฟุตบอล

สนามบาสฯสนามวอลเล่ย์ สนามตะกร้อ

-   จัดสอนโดยใช้เทคโนโลยี IT

-   ศึกษาสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมด้วย

    ตนเอง

-   ฝึกกีฬาแบดมินตัน ,  ลีลาศ

 

-   ฝึกกีฬาปิงปอง

 

-  ฝึกฟุตบอล  , เปตอง , กรีฑา

-  ฝึกบาสเก็ตบอล ,  ฟุตซอล

-  ฝึกวอลเล่ย์บอล

-  ฝึกตะกร้อ

24. ศูนย์บริการสนเทศ

      ทางการแนะแนว

25. หอสมุด   100  ปี ภูเก็ต

      วิทยาลัย

 

26. ศูนย์วิทยบริการ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

128

 

       หอสมุด

100   ปี

 

หอสมุด  ชั้น3

-  แหล่งข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพ

 

-  เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า  

-  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริการ

   ให้ยืมหนังสือ

-  สืบค้นข้อมูล พิมพ์ข้อมูลด้วยสื่อ

   เทคโนโลยี


 

ชื่อห้องที่จัดไว้

ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ

กลุ่มสาระ

ที่รับผิดชอบ

อาคาร/ห้อง

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้

27.  ห้องโสตทัศนศึกษา

งานโสตทัศนศึกษา

ชั้นล่าง

อาคาร 1

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ

    เทคโนโลยี  

-  ประชุมโรงเรียน และใช้พัฒนาครู/

   บุคลากร

28.  ห้องทัศนศิลป์

29.  ห้องปฏิบัติการงานศิลป์

30.  ห้องนาฏศิลป์

31.  ห้องดนตรีไทย

32.  ห้องดนตรีสากล

 

ศิลปศึกษา

412-415

 

421

         226

อาคารดนตรีสากล

-  ฝึกงานทัศนศิลป์

-  ค้นคว้าและฝึกงานทัศนศิลป์

-  ฝึกนาฏศิลป์

-  ศึกษาและฝึกซ้อมเกี่ยวกับดนตรีไทย

-  ศึกษาเกี่ยวกับดนตรีสากล

-  ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตและวงสตริง

   คอมโบ้

33. ศูนย์ค้นคว้าด้วยตนเอง 

34. เรือนเพาะชำ

35. ห้องสมุดกลุ่มวิชา

 

36. ห้องปฏิบัติการอาหาร- ผ้า

     และห้องแสดงผลงาน

     คหกรรม

กลุ่มการงานอาชีพ ฯ

- เกษตร

 

- คหกรรม

อาคารเกษตร

เรือนเพาะชำ

อาคารเกษตร

 

221

-  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานเกษตร

-  ฝึกปฏิบัติงานเกษตร

-  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ

   เกษตรกรรม

-  ฝึกทักษะการทำอาหาร  การตัดเย็บ

   เสื้อผ้า

-  ศึกษาตัวอย่างชิ้นงานและโชว์ชิ้นงาน

37.          ห้องเขียนแบบ

38.  แผนกก่อสร้าง

39.            แผนกช่างยนต์

40.            แผนกไฟฟ้า

41.  แผนกโลหะ

42.          ห้องธุรกิจ

43.          ห้องบริการหนังสือค้นคว้า 

      คอมพิวเตอร์

44.          ห้องปฏิบัติการ

      คอมพิวเตอร์

- อุตสาหกรรม

 

 

 

 

-   ธุรกิจ

  - คอมพิวเตอร์

   

ห้องเขียนแบบ

อาคารก่อสร้าง

ห้องช่างยนต์

   ห้องไฟฟ้า

อาคารโลหะ

536 , 537

131

 

131 - 135

-  ฝึกเขียนแบบ

-  ฝึกปฏิบัติงานก่อสร้าง

-  ฝึกปฏิบัติงานช่างยนต์

-  ฝึกปฏิบัติงานไฟฟ้า

-  ฝึกปฏิบัติงานโลหะ

-  ฝึกพิมพ์ดีด

-  ค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้

-  สืบค้นข้อมูล

-  ใช้  CD –server  ในการเรียนรู้ด้วย

    ตนเอง

 

              8.4   พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามบาสเก็ตบอล  สนามฟุตบอล   สนาม

เปตอง  สนามตะกร้อ โรงยิม  ชั้นล่างอาคาร 6  เวทีหน้าอาคาร 6 และบริเวณโดยรอบสนามฟุตบอล    

9.   แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้

               -    หอสมุด 100 ปี   มีขนาดชั้นละ 400  ตารางเมตร 3 ชั้น รวม 1,200 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดมีทั้งหมด 44,000  เล่ม  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Magic Library จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเป็น  1,000  คน / วัน

-   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ( นอกจากห้องสมุด )   และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้

ครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้

ครั้ง/ปี

-  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย

-  มุมคลินิกหมอภาษา

-  มุมบริการหนังสืออ่านนอกเวลา

-  มุมสื่อและหนังสือเสริม

    ทักษะภาษา

-  ห้องศูนย์วัฒนธรรม

-  ห้องเรียนสีเขียว

-  ศาลาพระพุทธรูป 100 ปี

-  ห้องคอมพิวเตอร์

-  ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ

-  เรือนเพาะชำ

-  ธนาคารรีไซเคิล

-  ห้องทัศนศิลป์

-  อาคารอเนกประสงค์

 

800

45

120

120

 

450

167

12

356

320

120

30

300

120

-   ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

    ภาษาฝรั่งเศส

-   ห้องจริยธรรมกลุ่มสาระ

    การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

-   ห้องนาฏศิลป์

-   ห้องดนตรีสากล

-   ห้องศูนย์การเรียนรู้

    วิทยาศาสตร์

-   ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและ

    พลศึกษา

-   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้

    สังคมศึกษาฯ

-   ห้องพยาบาล

-  ป้ายนิเทศใต้อาคาร 6

 

339

 

450

 

700

600

480

 

650

 

250

 

300

120

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

-    ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฎภูเก็ต              -    พลังงานลมที่แหลมพรหมเทพ

-    ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้                  -    พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต      

-    หอสมุดแห่งชาติวัดหลังศาล                      -    พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้

-    พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต                              -    ตึกโบราณถนนถลาง

-    โรงงานเตาเผาขยะ                                       -    พิพิธภัณฑ์ถลาง

-    ศาลจังหวัดภูเก็ต                                           -   ร้านทำผ้าบาติก

-    ร้านทำขนม                                                   -    บ้านพักคนชรา

-    ตลาดสด                                                         -   วัดท่าเรือ

-   วัดสามกอง                                                     -    ศาลเจ้ากะทู้

-   วัดโฆษิต                                                          -    ศาลเจ้าปุดจ๊อ

-   วัดหลังศาล                                                      -    ศาลเจ้าบางเหนียว

-   วัดขจรรังสรรค์                                               -    ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง

-   วัดไชยธาราราม                                             -    ร้านหนังสือเส้งโห

-   วัดวิชิตสังฆาราม                                          -    ห้องสมุดประชาชน

-    แหลมพรหมเทพ                                          -    สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ต

-    โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต                                 -    สาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต

-    น้ำตกโตนไทร,บางแป                                -    หาดในยาง,หาดสุรินทร์

-    อุทยานแห่งชาติสิรินาถ                              -    อุทยานแห่งชาติเขาพระแทว

-    บ้านชินประชาจังหวัดภูเก็ต                       -    ป่าชายเลน บริเวณสะพานหิน

-    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต          -    ศูนย์กีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

-    ถ้ำพุงช้าง  จังหวัดพังงา                              -    เว็บไซต์ ต่างๆ

 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน

ในปีการศึกษา 2552  นี้

                1.   ชื่อ   พระมหาสมเกียรติ  กิตติสโรและคณะ           ให้ความรู้  เรื่อง ค่ายพุทธบุตร

2.   ชื่อ   นายจอมพล         คงเนียม                                 ให้ความรู้  เรื่อง  การแสดงโขน

3.   ชื่อ   นายพิชัย              หมวดสิงห์                            ให้ความรู้  เรื่อง  การเป่าแซกโซโฟน

4.   ชื่อ นางสุคนธ์              ขจรเดชกุล                            ให้ความรู้  เรื่อง  การอ่านทำนองเสนาะ

                5.   ชื่อ  พระภิกษุจากวัดวิชิตฯ  4  รูป                                       ให้ความรู้  เรื่อง หลักธรรมชั้นตรี โท  เอก    

                6.   ชื่อ   พระภิกษุจากวัดท่าเรือ 3 รูป                                     ให้ความรู้  เรื่อง หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

                7.  ชื่อ  นายศักรพงศ์          วรรณวัฒนา                          ให้ความรู้  เรื่อง เทคนิควิธีการทำข้อสอบGAT

8.   ชื่อ นายสมหมาย         ปิ่นพุทธศิลป์       

                            ให้ความรู้  เรื่อง  การทำเหมืองแร่และภาษาถิ่นภูเก็ต

                9.   ชื่อ  นายชัยยุทธิ์           ปิ่นประดับ           

                              ให้ความรู้  เรื่อง  การทำเหมืองแร่และประเพณีถือศีลกินผัก

                10.   ชื่อ  นายวิโรจน์         ภู่ต้อง                    

                                 ให้ความรู้  เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นและถนนสายวัฒนธรรม

                11.  ชื่อ  เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์         

                           ให้ความรู้  เรื่อง  การใช้งาน IP board  ภายในห้อง NGN

12.  ชื่อ  สถาบันกวดวิชาบัณฑิตศึกษา                           

             ให้ความรู้  เรื่อง  ติวเข้มโค้งสุดท้าย  GAT และสอบตรง ม. ธรรมศาสตร์

13.  ชื่อ  นายอวยชัย            เกตุทองสุข                           

             ให้ความรู้  เรื่อง  Admissions เข้ามหาวิทยาลัย  เลือกสาขาไหนดี

                14.   ชื่อ  พระภิกษุจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  4  รูป

                           ให้ความรู้  เรื่อง  การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะและจัดค่ายพุทธบุตร

15.  ชื่อ  อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                ให้ความรู้  เรื่อง การสอบตรงคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16.  ชื่อ  เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

                ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

16.  ชื่อ  นางลัดดา        ทองตัน     , นายเสน่ย์         คงประสม   , นายอมรเทพ                  ตันติรังสิมาพันธ์ ,

                นายเอกชัย          ศรีไทย  , นางสาวปัทมา     คงแก้ว    , นางกฤตยา    นนทะโส                                            ให้ความรู้  เรื่อง  การช่วยฟื้นคืนชีพ

10.          ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

1)    งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

1.   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่

      มาตรฐานการศึกษา

-   แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ

-   รายงานการวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระฯ

-    รายงานการจัดกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระฯ

-    รายงานการพัฒนาทักษะด้านภาษากับเจ้าของภาษา

-    รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลงานนักเรียน

-    รายงานกิจกรรมการศึกษาดูงานและการเข้า

     ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

2.   โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ

      บูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามแนว

      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ

      สมานฉันท์สันติวิธีตามวิถีประชาธิปไตย

-    ผลงานนักเรียน

-    แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ

-    รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม

-   รายงานผลโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล

-   รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการ

     ดำรงตนตามหลักวัฒนธรรมและวิถีไทย

3.  โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียน

      การสอนภาษาอังกฤษ

-    รายงานการจัดกิจกรรม

4.   โครงการจัดห้องเรียนพิเศษ

 

-    เกียรติบัตร/รางวัลของนักเรียน

-    รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน

      ห้องเรียนพิเศษ

-    รายงานผลการแข่งขันทักษะนักเรียน

      ห้องเรียนพิเศษ

5.   โครงการเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ

-   รายงานกิจกรรมค่ายวิชาการและค่ายคุณธรรมฯ

-   รายงานการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

6.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

-   แบบบันทึกแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมที่

    เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

-   รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.  โครงการจัดห้องเรียนพิเศษ

-   รายงานผลการจัดโครงการห้องเรียนพิเศษ

-   รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

     ผลงานนักเรียน

8.   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

-   หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2552

9.  งานการจัดการเรียนการสอน

 

-   แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ

-   รายงานวิจัยในชั้นเรียน

10.  งานธุรการ

-   บันทึกการปฏิบัติงานทุกงานของกลุ่มอำนวยการ

11.   งานเครือข่ายผู้ปกครอง

-    รายงานผลการปฏิบัติงานเครือข่าย

12.  งานกิจกรรมโรงเรียน

 

-    รายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาจังหวัด, 

    การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  การร่วมเป็น

    กรรมการและเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในงาน

   วัดฉลอง เป็นต้น

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

13.   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-    รายงานผลการปฏิบัติงาน

-   เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

14.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี

        ความรู้ ความสามารถ  และทักษะใน

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

-    รายงานผลการจัดการเรียนรู้

-    แนวการจัดการเรียนการสอน

-    รายงานการเข้ารับการอบรม สัมมนาของครูและ

    บุคลากร

-    รายงานการศึกษาดูงานโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

    และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

15. โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม  

     ในการจัด การศึกษาของโรงเรียน

 

 

 

-   รายงานการจัดงานปัจฉิมนิเทศ

-   รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

-   รายงานการดำเนินงานของกรรมการสถานศึกษา  

     สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า

     คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองและมูลนิธิฯ

16.  งานบริการของโรงเรียนสู่ ชุมชน

-    บันทึกการให้ความอนุเคราะห์แก่องค์กรภายใน

    และภายนอกโรงเรียน

17.   งานปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด

        และสภาพสิ่งแวดล้อม

-    บันทึกการดำเนินงานของงานอาคารสถานที

    ร่วมกับองค์กรสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก

    โรงเรียน

 

2)    งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ควรปรับปรุง

 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

1.   งานสารสนเทศ

-    โรงเรียนกำหนดนโยบายยังไม่ชัดเจน เกี่ยวกับ

      การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

      การปฏิบัติงาน 

-          การกำหนดบุคลากรเพื่อการประสานด้านข้อมูล

       สารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน 

2.   งานแผนงาน

-    การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในขั้นตอน

     การนิเทศติดตามกิจกรรม/โครงการของกลุ่ม/งาน

     บางส่วนล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานขาดความ

     สมบูรณ์และไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

3.  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-   โรงเรียนกำหนดให้มีการประชุม เรื่องเกี่ยวกับการ

      ประกันคุณภาพน้อยเกินไป ทำให้ครู/บุคลากร

      บางส่วน ที่บรรจุใหม่หรือครูที่ย้ายมาใหม่ไม่เข้าใจ

      แนวการปฏิบัติ เรื่องการประกันคุณภาพของ

     โรงเรียน ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการสรุป

     รายงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอน  ทำให้การสรุปผล

     การประเมินทบทวนและการจัดทำรายงานล่าช้า

     และไม่สมบูรณ์

4.  งานพัฒนาหลักสูตร

-    โรงเรียนมีเป้าหมายจัดทำหลักสูตรที่สมบูรณ์ โดย

      การดำเนินการร่วมกันของผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  

      และตัวแทนชุมชน   แต่ยังขาดการเสนอร่างเอกสาร

      หลักสูตร แนวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระเบียบวัดผล

      และประเมินผล เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา

      พิจารณาอนุมัติ

 

11.   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

                โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่  20 ถึง 22    เดือนมิถุนายน  .. 2551

               ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน  ด้านครู  และ ผู้บริหาร  สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางดังนี้

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

มาตรฐานด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

                        ประสงค์

 

 

 

ü

 

 

มาตรฐานที่ 2    ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

 

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ

                         ดนตรี   กีฬา

 

 

 

ü

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด

                        สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   คิด

                        ไตร่ตรอง  และ มีวิสัยทัศน์

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 5      ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 6     ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                          รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                  

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 7     ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ

                           ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพ

                           สุจริต

 

 

ü

 

มาตรฐานด้านครู

มาตรฐานที่ 8     ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับ

                           ผิดชอบและมีครูเพียงพอ

 

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 9     ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

                           มีประสิทธิภาพและ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

ü

 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร

มาตรฐานที่ 10     ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการ

                           บริหารจัดการ

 

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการ

                          บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุ

                          เป้าหมายการศึกษา

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน

                          การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 13     สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ

                          ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

ü

 

 

มาตรฐานที่ 14     สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ

                            ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

 

 

 

ü

        

        

 

 

 

 

         11.1   ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

                          ผลการประเมินภายนอกรอบสอง   คณะกรรมการประเมินมาตรฐานทั้งด้านผู้เรียน  ครู และผู้บริหารสถานศึกษา

                   1)  สถานศึกษาควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การฝึกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพียงพอ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอย่างทั่วถึง เช่น อุปกรณ์งานช่างต่างๆ  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม   Tell  me  more  ในห้องศูนย์ภาษา  จัดกิจกรรมหรือโครงการซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษที่มีระดับคุณภาพปรับปรุงให้สูงขึ้น

                 

                      2)  สถานศึกษาควรจัดชั่วโมงเฉลี่ยต่อสัปดาห์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด      โดยกำหนดให้มีโครงการปรับปรุงระบบการจัดชั้นเรียนให้สมดุลกับจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและศึกษาแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วถึง

                   3)  สถานศึกษาควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  นำหลักสูตรไปใช้  ประเมินการใช้หลักสูตรและ

นำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  ชุมชน  สังคม  โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  ทันสมัย  จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  นำไปใช้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้นเรียน  และทั่วถึงผู้เรียนทุกคน

 

         11.2    การนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้

                            การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร ครู / บุคลากร    กรรมการสถานศึกษา  ได้ร่วมกันศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอก     และกำหนดแผน

ปฏิบัติการในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของโรงเรียน  ดังนี้ 

                       จากผลการประเมินตามมาตรฐานด้านผู้เรียน  มารตฐานที่  1-7 พบว่าทุกมาตรฐาน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  เนื่องจากโรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลายตามศักยภาพแต่เนื่องจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา    และเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล  โรงเรียนจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาให้มาตรฐานด้าน

ผู้เรียนอยู่ในระดับสูงขึ้น   โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 5    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะจำเป็นตามหลักสูตร  ในแต่ละแผนการเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น  นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายไทยเข้มแข็ง (SP2)  และกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปี อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต   ควบคู่กับคุณธรรม  จริยธรรม   การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่  1,2,3,4,6 และ 7   ในระดับสูงขึ้น 

 

 

จึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนตระหนักถึงและเน้นการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว   โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แล้วจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2552   กำหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่

                         -     โครงการจัดห้องเรียนพิเศษ

                                -     โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                                -     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน

.                        -    โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

                                -    โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา

                                -    โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

                                -    โครงการสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                -     โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                                -    โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ยึดคุณธรรมนำความรู้

                                  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสมานฉันท์  สันติวิธีตามวิถีประชาธิปไตย

                                                                                              ฯลฯ

ส่วนมาตรฐานที่ 13   พบว่าสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอน  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ โรงเรียนได้ประชุมปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2551   เพื่อแก้ไขปัญหา  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู/บุคลากร  และร่วมกันจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสม  และตรงตามความต้องการของผู้เรียน  และปีการศึกษา 2552  โรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์มากขึ้น    และมีการติดตามผลการใช้หลักสูตร  เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี

 

 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา

           วิสัยทัศน์       

            โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   มุ่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล พัฒนาทักษะชีวิต สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  คู่คุณธรรม จริยธรรม สืบสานภูมิปัญญา   สานสัมพันธ์ชุมชน

              พันธกิจ 

                      1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ     โดยปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน     เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

                     2.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    ภาษา   และเทคโนโลยี

ให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นสากล

                     3.   ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  คิดเป็นทำเป็น และแก้ปัญหาได้

                     4.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย   และจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด    สวยงาม  

ร่มรื่น  ปลอดภัย   มีระบบสาธารณูปโภคถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการเรียนรู้

                     5.   ส่งเสริมและพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

                     6.   ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     7.   ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

             เป้าหมาย

                        1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากล

                        2.                 ครูมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มาตรฐานสากล

                        3.                 นักเรียนมีความรู้    ความสามารถ    และทักษะด้านวิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์   ภาษา                         และเทคโนโลยี  มีทักษะชีวิต ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

                         4.   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และโรงเรียนให้บริการชุมชนตาม

ความเหมาะสม

 

 

 

2.   เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

มาตรฐานที่ 1     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม หลักธรรมเบื้องต้นของ

       ศาสนาที่ตนนับถือ

1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต

1.3  มีความกตัญญูกตเวที

1.4           มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย  และ

       ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

-    นักเรียนไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ  90  มีคุณธรรม

    และคุณลักษณะ

    ที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2     ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.1  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ

       เปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม

2.2   เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนา

       สิ่งแวดล้อม

-    บุคลากรและนักเรียน

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

    มีส่วนร่วมในการดูแล

    รักษา แหล่งเรียนรู้และ 

    สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

มาตรฐานที่ 3     ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน 

                         ร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.1  มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

3.2           เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

3.3 ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

3.4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

-    นักเรียนไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตอยู่

    ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

     รู้จักพัฒนางานและภูมิใจ

     ในผลงานของตนเอง

มาตรฐานที่ 4     ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มี 

วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

4.1   สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม

4.2   สามารถคาดการณ์  กำหนดเป้าหมาย  และแนวทางการตัดสินใจได้

4.3   ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  และแก้ไข ปัญหาอย่างมีสติ

       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ

-  นักเรียนไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ 80 รู้จักการคิด   

    วิเคราะห์ และแก้ปัญหา

    ได้อย่างมีเหตุผล

 

 


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

5.1   มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

5.2   มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

5.3   สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ

5.4   สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

5.5   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 

 

 

 

 

-    นักเรียนไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์

    ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่า  

    2.00

-  ผลการทดสอบรวบยอด

    ระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์

    ของประเทศ

 

มาตรฐานที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6.1    มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

6.2      สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุดแหล่ง ความรู้และสื่อต่างๆ  ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษามีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน

-  นักเรียนไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ 85  มีทักษะชีวิตอยู่

    ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

     รักการอ่านแสวงหาความรู้

     จากแหล่งต่างๆ

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

7.1     มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

7.2     มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

7.3     ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

7.4     มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

7.5   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู  ผู้อื่น

-  นักเรียนไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ90   มีทักษะชีวิต 

    อยู่ในสังคมได้อย่างมี

    ความสุข รู้จักดูแลสุขภาพ  

    และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

มาตรฐานที่ 8   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

                         ดนตรี  การกีฬา

8.1   ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ

8.2   ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฎศิลป์

8.3   ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ

-  นักเรียนมีความสามารถเล่น

    กีฬา  ดนตรีหรืองานศิลปะ

    คนละอย่างน้อย  1  ชนิด

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม   จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรง

                       กับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี  

                       และมีครูเพียงพอ

9.1   มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

9.2   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง  และชุมชน

9.3   มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน

9.4    มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น

       ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

9.5   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

9.6   สอนตรงตามวิชาเอก-โท ตรงตามความถนัด

9.7   มีจำนวนพอเพียง   (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

-  ครูร้อยละ 100 สอนตรงตาม

    วิชาเอก หรือตามความถนัด

-     ครูร้อยละ 95 มีคุณลักษณะ

    คุณธรรม จริยธรรม ตาม

    จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

                         ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.1   มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร

           การศึกษาขั้นพื้นฐาน

10.2    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

10.3   มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.4   มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ

         ผู้เรียน

10.5   มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงการพัฒนาการของผู้เรียน

10.6   มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

         ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

10.7   มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนา

        ผู้เรียน

-    ครูทุกคนได้รับการพัฒนา

    เสริมทักษะการสอนและ

    การดูแลนักเรียนทุกคน

    อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

มาตรฐานที่ 11   ผู้บริหารมีคุณธรรม จริธรรม มีภาวะผู้นำและมี

                           ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

11.1    มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

11.2   มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทาง วิชาการ

11.3   มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ

11.4   มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

-    ฝ่ายบริหารทุกคนเป็น

    แบบอย่างการปฏิบัติงาน

    แก่บุคลากร

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง ระบบการ 

                      บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

12.1   มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความ

          คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

12.2   มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อ

          การใช้งาน

12.3   มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

12.4   มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผู้รับบริการและ

         ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงาน และการพัฒนาผู้เรียน

-  กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ มี

    การบริหารจัดการตาม

    โครงสร้างการบริหาร

    โรงเรียนที่ใช้ระบบคุณภาพ

มาตรฐานที่ 13   สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

13.1 มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

13.2   มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม

13.3   มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา

13.4   มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

13.5  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

-   โรงเรียนบริหารจัด

     การศึกษาโดยการมี

     ส่วนร่วมของภาคี

     เครือข่ายทุกภาคส่วน

มาตรฐานที่ 14    สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่

                            เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

14.1   มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

14.2   มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียน เลือกเรียนตามความสนใจ

14.3   มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด 

         และความสามารถของผู้เรียน

14.4   มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์

  การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

14.5   มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของ

        ผู้เรียน

14.6    มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง  

         สม่ำเสมอ

14.7    มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

 

 

-    โรงเรียนมีหลักสูตรที่

     เหมาะสม มีกิจกรรม

     อย่างหลากหลายและมี

     กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

15.1   มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง

15.2     มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ

          และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

15.2    มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เติมตามศักยภาพ

15.3    มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม

15.4    มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ /ดนตรี/ นาฏศิลป์และกีฬา/  

          นันทนาการ

15.6   มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และ

          ภูมิปัญญาไทย

15.7   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

-   โรงเรียนจัดกิจกรรม

     ส่งเสริมศักยภาพ

     ความสามารถพิเศษ และ

     ความถนัดของนักเรียน

    ได้อย่างน้อยร้อยละ 95

มาตรฐานที่ 16   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่

                           ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

16.1   มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม

16.2    มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

16.3   มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

          ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

16.4    มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี

16.5    มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

-    นักเรียนและผู้ใช้บริการ

   ร้อยละ 92 มีความพึงพอใจ

    ต่อการให้บริการและ

    สภาพแวดล้อมของ

   โรงเรียนในการส่งเสริม

    การเรียนรู้แก่นักเรียน

 

มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และ

                          ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

17.1   มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

17.2   สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

 

-    โรงเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้

    ภายในและภายนอก ใน

    การเสริมศักยภาพนักเรียน

    ร้อยละ 80 ต่อปีการศึกษา  


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

มาตรฐานที่ 18    สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทาง

ศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถี

การเรียนรู้ในชุมชน

18.1   เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 

18.2   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

-    โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรม

    ให้บริการชุมชนและองค์กร

     ต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

-    โรงเรียนมีหน่วยงานทางการ

     ศึกษาและอื่นๆ มาศึกษาดูงาน

     อย่างน้อย12 หน่วยงานต่อปี

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  มีดังนี้

 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

1.   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐาน

       การศึกษา

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์โรงเรียน/เขตพื้นที่

2.   โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ที่เน้นผู้เรียน

       เป็นสำคัญ โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตาม

       แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ

       สมานฉันท์สันติวิธีตามวิถีประชาธิปไตย

2. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรก     

    คุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    สู่ความสมานฉันท์สันติวิธีตามวิถีประชาธิปไตย

3.   โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ

       เป็นเลิศ

3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

     ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

4.   โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอน

       ภาษาอังกฤษ

4.  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษา

5.  โครงการจัดห้องเรียนพิเศษ

5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

    8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

6.   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

6.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกอบด้วยรายวิชา

     แกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน

7.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี

        ความรู้ ความสามารถ  และทักษะใน

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

7.  ร้อยละของครูที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี

      ความรู้ ความสามารถ  และทักษะในการจัดกิจกรรม

     การเรียนรู้

8.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

8. จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

9.  โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม  

       ในการจัด การศึกษาของโรงเรียน

9.  จำนวนของผู้ปกครอง/ประชาชน/หน่วยงาน/องค์กร

     ในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาของ

     โรงเรียน

บทที่ 3

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี

 

             ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนบรรลุความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ มาตรฐานที่  1 -  8

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มาตรฐานที่  9 - 10

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่  11 - 16

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานที่  17 - 18

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

             โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 โดยดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้

             1.  การพัฒนาผู้เรียนเพื่อดำรงตนตามหลักวัฒนธรรมและวิถีไทย โดยในปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบหมายให้ครูผู้สอนสาระพระพุทธศาสนาให้ความรู้กับนักเรียนจำนวน 3,300 คน เกี่ยวกับมารยาทไทยและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในที่สาธารณะ และฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักมารยาทที่ถูกต้อง  การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและฝึกให้ผู้เรียนสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะที่ถูกต้องไพเราะ  การจัดโต๊ะหมู่บูชาประเภทต่างๆ ฝึกให้ผู้เรียนจัดโต๊ะหมู่บูชาประเภทต่างๆ             จัดประกวดแข่งขันแต่ละระดับชั้นเรียนในเรื่องมารยาทไทย การสวดทำนองสรภัญญะ  และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมในวันแม่ วันพ่อ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

             2.   การสอบวัดความรู้หลักธรรมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มอบหมายให้ครูผู้สอนสาระพระพุทธศาสนาสอนหลักสูตรธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษาชั้นตรี) นิมนต์พระสงฆ์ประชุมอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้เรียนที่สนใจสอบนักธรรมชั้นตรี

             3.   การส่งเสริมการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม    ร่วมกับทุกหน่วยงานในโรงเรียนนิมนต์พระจาก

วัดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตมาบิณฑบาตร ครู นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครองพร้อมกันทำบุญตักบาตร เลี้ยงอาหารเช้าพระสงฆ์

             4.   การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนมีการจัดค่ายอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนโครงการพิเศษ ห้อง ม. 1/1,2  ม. 4/1,2,3,9  โดยนิมนต์พระวิทยากรจากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี มาให้การอบรมเป็นเวลา  3  วัน

             5.  การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนมีการจัดค่ายอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด ระดับชั้นละ 2 วัน โดยนิมนต์พระวิทยากรจากวัดธาตุน้อย (เจดีย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์)  อำภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้การอบรม

             6.  งานแนะแนวจัดบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล   จัดบริการให้คำปรึกษา จัดบริการป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ จัดกิจกรรมคาบแนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ ทุกห้องทุกระดับชั้น ร่วมดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

             7.   การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้   โดยงานแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรม  ได้จัดให้นักเรียน

ที่เรียนรายวิชา ภาษากับวัฒนธรรมท้องถิ่น  และนักเรียนที่เรียนชุมนุมวัฒนธรรมได้เรียนรู้โดยตรงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

             8.   กิจกรรมชุมนุม Interact ร่วมกับสโมสรโรตารี่ ในการบริจาคของกินของใช้และจัดกิจกรรมนันทนาการ ณ บ้านลุงพิทักษ์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ร่วมบริจาคสีและทาสี ณ วัดป่าคลอก

             9.  สภานักเรียนนำนักเรียนชั้น ม. 5  เชิญชวนนักเรียนภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกช่วยกันเสียสละเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเฮติ

             10.  นักเรียนชั้นม. 5 และ ม. 6    รวมกลุ่มกันช่วยสอนหนังสือน้องๆ  ในโรงเรียนประถม    ระหว่างปิดภาคเรียน

                   ผลการดำเนินงาน

                   1.  ผู้เรียนร้อยละ    95.00              มีวินัย  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

   2.   ผู้เรียนร้อยละ   96.00            มีความซื่อสัตย์สุจริต

                      3.   ผู้เรียนร้อยละ   98.00           มีความกตัญญูกตเวที

 4.   ผู้เรียนร้อยละ    95.00            มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละ  เพื่อส่วนรวม

                     5.   ผู้เรียนร้อยละ    96.00          ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

                                                                         ภูมิใจในความเป็นไทย    

                6.  ผู้เรียนร้อยละ     93.00         เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ ซึ่งความเป็นไทย

 

มาตรฐานที่ 2       ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

             1.   โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดทำธนาคารวัสดุรีไซเคิล รับฝากซื้อ-ขาย ติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามาขาย จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

             2.   โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมชุมนุม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดให้นักเรียนเลือกชุมนุมตามความสมัครใจ นักเรียนจำนวน 300 คน ได้เลือกกิจกรรมชุมนุมรักษ์สะอาด   ชุมนุมรักษ์โรงเรียน   เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 

             3.   โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดนักเรียนช่วงชั้น

ที่ 3  ทุกคนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในกิจกรรมฝึกให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการกับหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารี

             4.    กิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทวิชาธุรกิจ จัดกิจกรรมให้นักเรียนไปศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

             5.   กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน โดยครูนำนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าไม้โกงกางกับชุมชน

             6.   กิจกรรมชุมนุม Interact ร่วมกับสโมสรโรตารี่ ปลูกป่าชายเลนวันพ่อ เก็บขยะที่หาดราไวย์ สำรวจความสะอาดของการบริโภคน้ำดื่มจากขวดและจากเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียน

                   ผลการดำเนินงาน

1.   ผู้เรียนร้อยละ    85.00             รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ

                                                   เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

2.   ผู้เรียนร้อยละ    85.50                                เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ และพัฒนา

                                                                    สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 3       ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี                                              ต่ออาชีพสุจริต

             1.   โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ประกอบ

ด้วยประเภทวิชาอุตสาหกรรมก่อสร้าง ,ไฟฟ้า ,โลหะ , เขียนแบบ , ช่างยนต์  ประเภทวิชาธุรกิจ   ประเภทวิชา คอมพิวเตอร์   ประเภทวิชาเกษตร  ประเภทวิชาคหกรรม ประชุมครูวางแผนสำรวจวัสดุที่ต้องการใช้

ในการเรียนการสอน  จัดทำแผนการเรียนรู้    เอกสาร   สื่อประกอบการสอน  วัสดุ อุปกรณ์พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน

               2.   กิจกรรมฝึกอาชีพแก่นักเรียน   โดยการสอนทำขนมคุกกี้   ดอกไม้จากใบเตย   ปลูกผักจำหน่าย ภายในโรงเรียน

               3.   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ รักงานศิลปะ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการปฏิบัติงานและนำเสนองานในรูปแบบต่างๆร่วมกับเพื่อน สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน

       ผลการดำเนินงาน

                  1.     ผู้เรียนร้อยละ    81.00        มีทักษะในการจัดการและทำงาน ให้สำเร็จ

                    2.    ผู้เรียนร้อยละ      75.50         เพียรพยายาม ขยัน อดทนละเอียดรอบคอบในการทำงาน

3.       ผู้เรียนร้อยละ      77.00           ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

4.       ผู้เรียนร้อยละ      82.50          ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  5.   ผู้เรียนร้อยละ      79.00         มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน

                                                      สนใจ

มาตรฐานที่ 4       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิด                                                 ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์

            1.            โครงการสอนเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงเพื่อการแข่งขัน    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรให้ความรู้ แก่นักเรียนห้องโครงการได้แก่ 1/1-2 , 2/1,2  และ 3/1,2  และจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น เป็นเวลา  1  สัปดาห์

             2.  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  โดยในปีการศึกษา 2552  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ค่ายพัฒนาศักยภาพ ทัศนศึกษา และโครงงานวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์    เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างหลากหลาย

             3.  โครงการงานบริการแนะแนว งานแนะแนว จัดทำบริการสนเทศ ให้นักเรียนชั้น ม.6 ได้ศึกษาด้านการศึกษา อาชีพ ด้านการปรับตัว ตลอดปีการศึกษา จัดทัศนศึกษาแหล่งอาชีพและสถานศึกษาต่างๆ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิด ตัดสินใจ วิเคราะห์แนวทางเรียนต่อหรือประกอบอาชีพด้วยตนเองได้

             4.   โครงการประกวดโครงงานด้านคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดกลุ่มร่วมกันคิดโครงงาน และส่งเข้าแข่งขันระดับประเทศ โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดอย่างหลากหลาย

ผลการดำเนินงาน

             1.   ผู้เรียนร้อยละ       84.00                            สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็น

                                                                   ระบบและมีความคิดแบบองค์รวม

           2.   ผู้เรียนร้อยละ      85.66             สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจ

                3.   ผู้เรียนร้อยละ     83.33              ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ

             4.   ผู้เรียนร้อยละ       84.33             มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ

มาตรฐานที่ 5       ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

              1.  โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มจัดประชุมครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  ทำวิจัยชั้นเรียน  ผลิตสื่อ  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  และปรับปรุงห้องศูนย์/ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการนักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้ทั้งในเวลาเรียนและการศึกษาด้วยตนเองในเวลาว่าง

              2.  โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    ภาษา  และเทคโนโลยี     ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ และประเภทวิชาคอมพิวเตอร์  ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษ  5  คน  ภาษาฝรั่งเศส  1  คน   ภาษาจีน  2   คน จัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกับครูชาวไทย  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาตามหลักสูตร    จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา     จัดการฝึกประสบการณ์ตรงด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว  การเข้าค่ายภาษา  การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทยและท้องถิ่น  และจัดคลีนิคภาษา  เพื่อแก้ไข/พัฒนาทักษะด้านภาษาของนักเรียน

              3.   โครงการฝึกประสบการณ์ตรงด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส  วางแผนและสำรวจข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน  ประชุมครู  กำหนดปฏิทิน  ดำเนินการตามปฏิทิน โดยให้นักเรียนฝึกการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว   และ ฝึกงานในสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้  นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการในท้องถิ่น เป็นการฝึกนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

                   4. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง  2   มีการจัดกลุ่มนักเรียน และครูผู้สอนในวิชา   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ   เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ผลการดำเนินงาน

1.   ผู้เรียนร้อยละ         87.00                 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

            2.   ผู้เรียนร้อยละ              -                      มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

3.   ผู้เรียนร้อยละ          85.00                   สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ

            4.   ผู้เรียนร้อยละ          81.00                   สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ                        

       5.   ผู้เรียนร้อยละ        85.00                   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 6       ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
                                ต่อเนื่อง

            1.   โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษา การแสดงละคร บันทึกการอ่าน นักเรียนได้รับการฝึกการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ และการพัฒนาตนเองเพื่อการร่วมแข่งขัน

             2.   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดการสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อการแข่งขันระดับเขตและระดับ

ประเทศ

             3. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและโครงงานวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นม.ต้น และม.ปลาย ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกตนเองให้สามารถนำเสนอผลงานและแนวคิดใหม่ๆ

             4.   โครงการส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้า งานห้องสมุด จัดทำป้ายนิเทศ และจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด นักเรียนได้รับการฝึกให้รักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

 

 

ผลการดำเนินงาน

          1.   ผู้เรียนร้อยละ        85.00          มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล 

              2.   ผู้เรียนร้อยละ       88.50           สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่ง

                                                                    ความรู้ และสื่อต่างๆ ได้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา

          3.   ผู้เรียนร้อยละ        80.00           มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้

                                                              และชอบมาโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการฟัง รู้จัก

                                                              ตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล 

มาตรฐานที่ 7       ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

           1.   กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลานามัยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ในการส้างสุขนิสัยที่ดี ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้มีนำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์

           2.    งานอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ อนามัย และให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

          3.    งานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติภายในโรงเรียน  โดยจัดนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ   และนักเรียนแต่ละห้องจัดซุ้มอาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย   สุขภาพจิตที่ดี   และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

           4.   งานกิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตมากมาย   ได้แก่  การแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียนและการแข่งขันกีฬาจังหวัด  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6  โดยนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการและครูให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความมั่นใจ   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และรู้จักการให้เกียรติผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

           6.   งานป้องกันสารเสพติด  โรคเอดส์  และ ทู บี  นัมเบอร์วัน   โรงเรียนจัดประชุมวางแผน    จัดหาน้ำยาตรวจหาสิ่งเสพติด   ดำเนินการตรวจหาสิ่งเสพติดจากนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จัดบอร์ดเรื่องพิษภัยจากโรคเอดส์   จัดแข่งขันแอโรบิคแดนซ์  ร่วมกิจกรรมทู บี นัมเบอร์วัน ตามที่จังหวัดมอบหมาย  เพื่อให้นักเรียนรู้

วิธีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด

ผลการดำเนินงาน

1.   ผู้เรียนร้อยละ           89.00                 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

            2.   ผู้เรียนร้อยละ           88.00                 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถ ภาพทางกายตามเกณฑ์

3.       ผู้เรียนร้อยละ          88.00                 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง

                                                             ต่อความรุนแรงโรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ

        4.   ผู้เรียนร้อยละ        87.00                 มีความมั่นใจ   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

             5.   ผู้เรียนร้อยละ         88.00                 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

มาตรฐานที่ 8       ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  คนตรี และกีฬา

            1.    งานแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนจังหวัด  โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนจังหวัด    มีการประชุมวางแผน  จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ซึ่งมีทั้งครูและนักเรียนร่วมกันดำเนินงานโดยจัดดนตรีโยธวาฑิตและนักเรียนร่วมเดินขบวนพาเหรด  จัดนักเรียนเข้าร่วมเชียร์  จัดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ก่อนการแข่งขันมีการฝึกซ้อม  เตรียมพร้อมทุกกิจกรรม    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,200  คน

            2.   งานแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  และกรีฑาสีภายในโรงเรียน  โดยจัดแบ่งนักเรียนและครูตามสังกัดสี  นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา  มีการฝึกซ้อม  และแข่งขันตามกำหนดการ  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

           3.    งานแข่งขันกีฬาลีกคัพ     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาลีกคัพภายในโรงเรียน     ได้แก่ ฟุตซอลลีกคัพ   ฟุตบอลลีกคัพ    ฟุตบอลอำลาคัพ ม. 3 และ ม. 6    บาสเก็ตบอลลีกคัพ   วอลเล่ย์บอลลีกคัพ  แบดมินตันลีกคัพ  เปตองลีกคัพ  เทเบิลเทนนิสลีกคีพ  และตะกร้อลีกคัพ    โดยแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน  กำหนดตารางแข่งขัน  ชี้แจงจุดประสงค์แก่นักเรียน รับสมัครทีมแข่งขัน  นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา  มีการฝึกซ้อม  และแข่งขันตามกำหนดการ 

             4.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์   และการแสดงออกทางด้านศิลปะ   ดนตรี   และนาฏศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา จัดให้นักเรียนที่มีความสามารถและสมัครใจเข้าร่วมวงโยธวาฑิต วงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของโรงเรียน   กำหนดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำ   และเข้าร่วมกิจกรรมภายใน

โรงเรียนและภายนอกโรงเรียนตามโอกาสและเทศกาลที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงาน

             1.   ผู้เรียนร้อยละ       85.50                                ชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ

                2.   ผู้เรียนร้อยละ      90.00                                ชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี / นาฎศิลป์

             3.   ผู้เรียนร้อยละ       93.00                                ชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา / นันทนาการ

 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 9       ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ

            1.  งานพัฒนาบุคลากร จัดให้ครูได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ กับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน และให้ความรู้ด้านการจัดทำหลักสูตร โดยเชิญวิทยากรภายนอกและภายในโรงเรียนให้ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน  ทำให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรปีการศึกษา 2552  

          

 

              2.  โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการสร้างความตระหนัก    และความเข้าใจแก่ครูในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ  ดำเนินการตามระบบดูแล  ครูที่ปรึกษาทุกคนเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประเมินทบทวนการดำเนินงานของแต่ละระดับ  สรุปผลและรายงานผล

             3.   การเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ Healthy School by Knowledge Management     เพื่อกระตุ้นให้ครูมีความรู้และประสบการณ์     สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             4.   กิจกรรมโฮมรูม โรงเรียนกำหนดให้ครูที่ปรึกษาทุกคน พบนักเรียนในชั่วโมงโฮมรูม เพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  จัดกิจกรรมที่เหมาะสม และประสานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการแก้ไข/พัฒนานักเรียน

             5.   กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนจัดให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสพบฝ่ายบริหารโรงเรียน   และครูบุคลากรในโรงเรียน   เพื่อพูดคุยและรับทราบนโยบายของโรงเรียน เป็นการสร่างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 

ผลการดำเนินงาน

1.   ครูร้อยละ      90.00           มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

            2.   ครูร้อยละ      95.00            มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

3.   ครูร้อยละ      80.00            มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน

            4.   ครูร้อยละ      90.00            มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ  รับฟังความคิดเห็น

                                                              ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

       5.   ครูร้อยละ    100.00           จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

            6.   ครูร้อยละ    100.00            สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด

7.   ครูร้อยละ     85.00             มีจำนวนพอเพียง ( หมายรวมทั้งครูและบุคลากร สนับสนุน)

 

มาตรฐานที่ 10     ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ

             1.  งานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ประเมินผลตามสภาพจริง  และวิจัยในชั้นเรียน   กลุ่มบริหารวิชาการจัดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระประชุม   ศึกษาขั้นตอนการวางแผนการจัดการศึกษา   จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์  ดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ทำวิจัยในชั้นเรียน  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

            2.  โครงการพัฒนาบุคลากรครูทุกกลุ่มสาระ    โรงเรียนจัดให้ครูทุกกลุ่มสาระ    จัดโครงการพัฒนาบุคลากรครู โดยจัดให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามความเหมาะสม และส่งเสริมครูให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเอง

             3.   โครงการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น  โรงเรียนได้ดำเนินงานดังนี้  พิจารณาหนังสือเชิญร่วมประชุมอบรม พิจารณาครู บุคลากรในกลุ่ม/งานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในโรงเรียน ส่งเข้าร่วมประชุม/อบรมพร้อมพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ เป็นการสนับสนุนให้ครูได้รับความรู้ ประสบการณ์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่นักเรียน

ผลการดำเนินงาน

        1.   ครูร้อยละ    83.50            มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและ หลักสูตรการ

                                                                   ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.   ครูร้อยละ    75.50             มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3.   ครูร้อยละ    88.50             มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.   ครูร้อยละ    77.50             มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

                                                 และผู้เรียน

              5.   ครูร้อยละ    87.50            มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัด

                                                                          ให้ผู้เรียนและอิงการพัฒนาผู้เรียน

6.   ครูร้อยละ    87.00             มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

                                                      ให้เต็มตามศักยภาพ

7.   ครูร้อยละ    80.50             มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนา

 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 11     ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

             1.   งานการประชุมสัมมนาอบรมและศึกษาดูงานของผู้อำนวยการ โรงเรียนดำเนินการให้ผู้บริหารได้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาตามคำสั่ง/คำเชิญ  เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษา

             2.   การจัดประชุมสามัญประจำเดือนและวิสามัญ      ผู้บริหารได้กำหนดและวางแผนการประชุมประจำเดือนสม่ำเสมอ  เน้นให้ครูเกิดความรู้ใหม่ๆ  สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

             3.  การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย   การปฐมนิเทศผู้ปกครอง   ผู้บริหารดำเนินการประสานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ   และให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

มีพึงพอใจ

ผลการดำเนินงาน

             1.   ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณของวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 100

                2.   ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำ ทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 96.67

           3.   ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ  และการจัดการคิดเป็นร้อยละ 96.67

             4.   ผู้บริหารมีการบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.00

 

มาตรฐานที่ 12     สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง  ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
                                ระบบครบวงจร

             1.   โรงเรียนมีการจัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงาน และแต่ละหน่วยงานตามสายงานการบริหาร

มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในกลุ่ม มีการจัดสรรบุคลากร จัดทำมาตรฐานของฝ่าย/งาน กำหนดปฏิทินการนิเทศ จัดการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นำผลการนิเทศมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน

             2.   งานรวบรวมจัดเก็บและสำเนาข้อมูลบุคลากร   งานบริหารงานบุคลากรได้ศึกษาข้อมูล   ทำการรวบรวมข้อมูลบุคลากร  194  คน นักเรียน 3,130 คน และจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่  ทำให้ระบบการสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

             3.   งานเก็บข้อมูลและจัดทำสารสนเทศ  ได้จัดทำแบบเก็บข้อมูล   แจกแบบเก็บข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เก็บรวบรวมแบบเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดทำเอกสารรายงานข้อมูล เอกสารสารสนเทศฉบับย่อ เอกสารสารสนเทศของโรงเรียนฉบับสมบูรณ์ ให้บริการข้อมูลและเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ

             4.   โครงการจัดจ้างบันทึกข้อมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคล    ได้จัดทำแบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แจกแบบเก็บข้อมูลให้นักเรียนที่เข้าใหม่ เก็บรวบรวมแบบเก็บข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนเก่า บันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบความถูกต้องกับงานทะเบียนนักเรียนและงานบุคลากร รายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             5.   โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการโดยรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร   ศึกษาระเบียบ/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อการดำเนินงาน    วางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผน ประเมินทบทวนการปฏิบัติงาน  รายงานการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม

          6.   งานอาคารสถานที่  โรงเรียนดำเนินการให้มีอาคารเรียนใหม่ เพื่อให้มีห้องเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน   และประสานกับศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ   เพื่อดำเนินการให้มีอุปกรณ์ประกอบ   ปรับบริเวณโดยรอบให้สวยงาม จัดทำสวนหย่อมให้เป็นที่พักผ่อนของนักเรียน     และดูแลห้องน้ำชาย   และห้องน้ำหญิงให้สะอาด ปลอดภัยให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี

 

 

ผลการดำเนินงาน

            1.    สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการ บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับ   

                   เปลี่ยน ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ  90.00

2.       สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน

       คิดเป็นร้อยละ  80.00

       3.    สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ  90.00

4.     สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ  85.00

5.     ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ  85.00

 

มาตรฐานที่ 13     สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา  โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

           1.   งานสำนักงานผู้อำนวยการ  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   บันทึกการประชุม   และนำข้อสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วยผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการ ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้าระดับทุกระดับ  เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

             2.   งานแผนงานได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี  แผนปฏิบัติการประจำปี  และเอกสารรายละเอียดรายจ่าย ได้นิเทศ ติดตามและประเมินผลงาน/โครงงาน   และสรุปผลการจัดการศึกษาประจำปี

งบประมาณ  ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์

             3.   งานสารบรรณ ได้จัดเตรียมโปรแกรมงานสารบรรณ หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ  ตรวจสอบ ความถูกต้อง จัดทำคำสั่งการไปราชการและคำสั่งอื่นๆ จัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารที่ต้องทำลาย จัดทำรายงานการประชุม  ทำให้เกิดความสะดวกแก่ครูและบุคลากร

             4.   งานบริหารการเงิน ได้จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน จัดทำแผนควบคุมการใช้เงินและรายรับ-รายจ่าย จัดรวบรวมหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน ควบคุมการใช้ใบเสร็จ เก็บหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน รับเงินอุดหนุนจากต้นสังกัด สรุปเงินคงเหลือประจำวัน รับการตรวจสอบของ สตง.

             5.   งานบริหารบัญชี ได้จัดเตรียมแบบลงบัญชี  วัสดุอุปกรณ์ในการทำบัญชี  ประสานกับงานการเงิน จัดรวบรวมหลักฐานการรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้องก่อนบันทึกรายละเอียดทางบัญชี บันทึกบัญชีตามประเภทเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ และสมุดเงินสดให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชีกับยอดเงินคงเหลือประจำวันของงานการเงิน จัดทำรายงานยอดบัญชีประจำเดือน

             6.   งานพัสดุโรงเรียน ได้สำรวจความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ เตรียมเอกสารแบบฟอร์ม จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้บริการเบิกจ่าย  สำรวจและจำหน่ายพัสดุประจำปี

             7.   โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา งานวิจัยได้ทำการวิจัยสำรวจตามหัวข้อที่ผู้บริหารต้องการข้อมูลเพื่อการพัฒนา ปีละ 1 เรื่อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

 

ผลการดำเนินงาน

          1.   สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด การศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  90.00

               2.    สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม  คิดเป็นร้อยละ  90.00

   3.   สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  94.33

         4.    สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  คิดเป็นร้อยละ  88.33

         5.    สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล  คิดเป็นร้อยละ  86.66

มาตรฐานที่ 14     สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           1.   โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6   โดยทุกกลุ่มสาระฯ ต้องร่วมกันจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระโดยคำนึงถึงประโยชน์และความเหมาะสมแก่ผู้เรียน   แล้วส่งให้งานหลักสูตรเป็นผู้รวบรวมจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552

           2.    งานการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   เน้นการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้เน้นให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น

             3.    โครงการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้    เพื่อให้นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทย    ชุมนุมวัฒนธรรม และกลุ่มสาระฯอื่นได้เรียนรู้โดยตรงจากภูมปัญญาท้องถิ่น   โดยหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น    และเขียนโครงการเสนอขออนุมัติ     ทำให้นักเรียน

ได้รับความรู้โดยตรงตามความสนใจของนักเรียน

             4.    งานนิเทศ ติดตามและพัฒนาระบบการเรียนรู้    โรงเรียนดำเนินการกำกับติดตาม   เพื่อให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีวิจัยในชั้นเรียน   มีสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการแสดงผลงานนักเรียนและครู ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงาน              

1.   สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 75.00

                   2.   สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจคิดเป็น

                         ร้อยละ 77.50

   3.   สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความ 

         สามารถของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ  80.00

   4.   สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ การเรียนที่เอื้อ

                    ต่อการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ   72.00

   5.   สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนคิดเป็น

         ร้อยละ   72.50

   6.  สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง  สม่ำเสมอคิดเป็น

                        ร้อยละ   80.00

   7.  สถานศึกษามีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนคิดเป็น

        ร้อยละ   78.50

มาตรฐานที่ 15     สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ  ผู้เรียนอย่างหลากหลาย

            1.   โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   โดยในปีการศึกษา 2552  กลุ่มบริหารวิชาการจัดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯประชุมเพื่อแบ่งงานรับผิดชอบ  แต่ละกลุ่มสาระ ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ และมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ    ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครทั้งหมด  เพื่อเข้าแข่งขันด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   คอมพิวเตอร์   ภาษาต่างประเทศตามจุดเน้น รวมทั้งความสามารถในวิชาต่างๆ มีการติดตามผลการแข่งขัน  ประเมินผลรายงานผลการแข่งขัน และมอบรางวัล

             2.    โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่การแข่งขัน    กลุ่มสาระฯ    ทุกกลุ่มจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างบูรณาการ มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

             3.   โครงการสอบวัดความรู้หลักธรรมศึกษา  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  1 – 5  ได้สอบนักธรรมชั้นตรี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากสำนักวัดท่าเรือ เป็นคณะวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียนตามหลักสูตรประมาณ   4   ครั้ง ก่อนการสอบวัดความรู้

             4.    โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมชุมนุม  นักเรียนสามารถเลือกชุมนุมได้ตามความถนัดและความสนใจ คนละ  1 ชุมนุม โดยมีครูที่ปรึกษาชุมนุม   นักเรียนสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำ

             5.                 การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ตามประเพณี ได้แก่ วันพ่อและวันแม่แห่งชาติ  วันลอยกระทง  วันเด็กแห่งชาติ  นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ และมีส่วนร่วมในการทำบุญตามโอกาส นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์   และเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

             6.    งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดให้ครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมเรื่อง การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  (Case Study)      ทำให้ครูที่ปรึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับครูแนะแนว    เพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมแก้ไข/ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย   ส่งเสริมให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

             7.   งานส่งเสริมประชาธิปไตย   จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนตามแบบการเลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   เพื่อให้ประสบการณ์แก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย

ผลการดำเนินงาน

           1.   สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ เข้มแข็งและทั่วถึงคิดเป็น

                 ร้อยละ 90.00

2.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด

     สร้างสรรค์ของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ  92.00

3.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียน

      ให้เต็มตามศักยภาพคิดเป็นร้อยละ  95.00

4.   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามคิดเป็นร้อยละ  89.00

5.   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ /ดนตรี/นาฏศิลป์และกีฬา/นันทนาการคิดเป็น

      ร้อยละ  93.00

6.   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยคิด

      เป็นร้อยละ  90.00

7.   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยคิดเป็นร้อยละ  95.00

 

มาตรฐานที่ 16     สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ                                         เต็มตามศักยภาพ

1.  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ของกลุ่ม/ ฝ่าย / งานที่ขาดแคลน  งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยี  ประชุม  วางแผนให้  กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใช้งานครบตามความต้องการ  โดยการสำรวจวิเคราะห์ปัญหา สำรวจราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง  สรุปผลการดำเนินงาน

2.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย  งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีจัดทำโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ ทั้งระบบ  โดย ประชุม วางแผน สำรวจวิเคราะห์ปัญหา สำรวจราคา จัดซื้อ/ จัดจ้าง ติดตั้งอุปกรณ์  ดูแลบำรุงรักษาระบบ  สรุปผลการดำเนินงาน

3.   โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์  โรงเรียนพัฒนาห้องสมุด  โดยจัดสภาพบริเวณให้เหมาะสม จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

4.   โรงเรียนจัดศูนย์บริการสารสนเทศทางการแนะแนวและห้องสมุด  ที่มีบรรยากาศและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ     นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้   โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

 

5.   งานอนามัยและโภชนาการ ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและครูทั้งภายในโรงเรียน โดยการจัดรายการเสียงตามสาย จัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ประสานกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุข ภูเก็ต และหน่วยงานเอกชน    เพื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ให้นักเรียนมีพัฒนาการตามธรรมชาติ

6.   งานสาธารณูปโภค ดำเนินการสำรวจระบบสาธารณูปโภค ทั้งภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุด ให้มีความสะดวกเพียงพอและใช้การได้ดี นอกจากนี้ยังจัดสภาพแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน

              1.   สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ  80.00

                  2.   สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยขอ ผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ  92.00

      3.   สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ

            การเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ  95.00

      4.   สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวก 

            เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีคิดเป็นร้อยละ  94.00

             5.   สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง ในและนอกสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ  80.00

 

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 17     สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

             1.    โครงการฝึกประสบการณ์ตรงด้านภาษาต่างประเทศ      เพื่อการท่องเที่ยว    และประกอบอาชีพ ประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส จัดการฝึกประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน ร่วมกับสถานประกอบการในท้องถิ่น โดยมีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว และฝึกงานในสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้

             2.    กิจกรรมส่งเสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดให้นักเรียนที่เรียนเรื่องทรัพยากรชายฝั่งได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น โดยการทัศนศึกษาธรรมชาติชายฝั่งทะเลในภูเก็ต นอกจากนี้กลุ่มสาระฯ อื่น ได้มอบหมายงานเน้นให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

             3.   โครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเภทวิชาธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ไปศึกษา ค้นคว้าความรู้ และจัดทำรายงานเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

             4.   โครงการทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ    โดยให้ครูที่ปรึกษานำนักเรียนแต่ละห้องไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน

ผลการดำเนินงาน

        1. สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้   และภูมิปัญญาใน ท้องถิ่น

            คิดเป็นร้อยละ 80.00

 

2.   สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำ

หลักสูตรระดับสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ  80

 

มาตรฐานที่ 18     สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร ทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการและ                                         องค์กร   ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ชุมชน

             1.    งานเครือข่ายผู้ปกครอง   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ประชุมครู  ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นเพื่อสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดำเนินงานร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน  มีการติดตามผล  ประเมินผลและรายงานผล

          2.  การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ  โดยงานประชาสัมพันธ์นำเสนอผลข้อมูลครู  นักเรียน  ผลงานดีเด่นต่างๆของโรงเรียน  ติดต่อประสานงาน  ดำเนินการจัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ครู  ผู้ปกครอง  หน่วยงานและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศและผลงานของโรงเรียนตามโอกาสต่างๆ  สรุปผลการดำเนินงาน  รายงานผล  วิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงาน

 ผลการดำเนินงาน

1.   สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชนคิดเป็นร้อยละ  95

2.       สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ  92

 

จากผลการดำเนินงาน   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตังบ่งชี้  ได้ดังนี้  

 

 

มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

86.30

3.45

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

95.50

3.82

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

85.25

3.41

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถ

                        ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

79.00

3.16

มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีวิจารณญาณ  

                         มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

84.33

3.37

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

84.50

3.38

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ

                         เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

84.50

3.38

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

88.00

3.52

มาตรฐานที่ 8  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ คนตรี

                         และกีฬา

89.33

3.57


 

 

มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน

ด้านการเรียนการสอน

87.15

3.49

มาตรฐานที่ 9   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

                         หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ

91.43

3.66

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

                          ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

82.86

3.31