ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฯ
รายชื่อศูนย์ HCEC ที่ให้บริการ
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
 
โรงเรียนศรียาภัย
 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 
โรงเรียนนราสิกขาลัย
 
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
 
โรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล”
 
โรงเรียนสตรีพัทลุง
 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
 
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา
 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
 
โรงเรียนสตูลวิทยา
 
โรงเรียนสุราษฎร์​พิทยา​
 

สถานที่จัดการแข่งขัน OPEN HOUSE
สถานที่
การแข่งขัน / รายละเอียด
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
SOUTHERN EP/MEP 2021 OPEN HOUSE
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน Open House 2022
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา Southern English Medium Instruction Programmes Open House (SEMIP) 2023
   

ข่าวประชาสัมพันธ์


การชี้แจงแนวทางเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565
(กรณีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)
รายละเอียด
ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ประธานศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคใต้ (Southern English Medium Instruction Programmes (SEMIP) ประจำปีการศึกษา 2565-2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้ โดยให้คำแนะนำการดำเนินการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ วิธีการ สื่อการสอนและการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาและต่อยอดต่อไป ณ โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนวัดบ้านส้อง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โรงเรียนวัดจันดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช และโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566ภาพกิจกรรม     ภาพกิจกรรม

รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” เปิดการประชุมศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern English Medium Instruction Programmes Open House (SEMP) ปีการศึกษา 2566


กิจกรรม SEMIP

สรุปงาน SEMIP 2023
ประชุมสรุปผลการแข่งขัน SEMIP Open House ครั้งที่ 16 และประชุมเชิงปฏิบัติการ

      ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หมายถึง การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (CEFR) ทั้งด้านการออกแบบหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษควบคู่กัน โดยคำนึงถึงศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียนเป็นสำคัญห้องเรียนพิเศษที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ๔ ทักษะตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (CEFR) โดยจำแนกห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     1. ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) หมายถึง ห้องเรียนพิเศษที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม และมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ
เป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 3 รูปแบบ ได้แก่
         - ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP)
         - ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
         - ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอื่นที่มีชื่อเรียกตามสถานศึกษากำหนด เช่น ห้องเรียนพิเศษ English Integrated Study (EIS), ห้องเรียนพิเศษ Junior English Program (JEP), ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP),
     ห้องเรียนพิเศษ Computer English Program (CEP), ห้องเรียนพิเศษ English Ability Program (EAP), ห้องเรียนสามภาษา Multi Language Program (MLP) หรือห้องเรียนพิเศษ Gifted English เป็นต้น
     2. ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ International Program (IP)

 


ข้อมูลโรงเรียนกลุ่ม SEMIP

ข้อมูลโรงเรียนที่ใช้บริการ ศูนย์ HCEC และรายชื่อผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลห้องเรียน จำนวนครูผู้สอนและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบมาตรฐาน CEFR

Link Web/Fb โรงเรียนในกลุ่ม
ภูเก็ตวิทยาลัย คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา  ม.ต้น  ||  ม.ปลาย
สอาดเผดิมวิทยา สตูลวิทยา
กัลยาณีศรีธรรมราช นาทวีวิทยาคม
บ้านควนเนียง ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
วิเชียรชม อนุบาลชุมพร
วัดประทุมทายการาม สภาราชินี จังหวัดตรัง
วรนารีเฉลิม ม.ต้น || ม.ปลาย ท่าศาลา
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พิมานพิทยาสรรค์
เบญจมราชูทิศ ม.ต้น || ม.ปลาย วัดเทพชุมนุม
บ้านหน้าวัดโพธิ์ อำมาตย์พานิชนุกูล
อนุบาลกระบี่ สตรีพัทลุง
พะตงประธานคีรีวัฒน์ พัทลุง MEP || IEP
อนุบาลสงขลา วัดจันดี
สตรีพังงา ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ผู้ประสานงานศูศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้
Southern English Medium Instruction Programs

ชื่อ - สกุล : นางพรรณราพร แก้วพรหม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มงาน : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4408101

ชื่อ - สกุล : นางสาวกันต์รัศม์ ศิริสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
                  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP
กลุ่มงาน : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8873605