โครงสร้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ / ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี ๘๐ ชั่วโมง / ปี
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘ / ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี ๘๐ ชั่วโมง / ปี
พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙ / ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี ๘๐ ชั่วโมง / ปี
หมายเหตุ
ม.๑ พลศึกษา ๗ - ยืดหยุ่น รหัส พ ๓๑๑๐๑ (พ)
ม.๒ พลศึกษา ๘ - กรีฑา รหัส พ ๓๒๑๐๑ (พ)
ม.๓ พลศึกษา ๙ - บาสเก็ตบอล ๑ รหัส พ ๓๓๑๐๑ (พ)
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
พ ๓๐๒๐๒ ฟุตบอล
พ ๓๐๒๐๑ เปตอง

๑ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี ๔๐ ชั่วโมง / ปี
๑ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี ๔๐ ชั่วโมง / ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
พ ๓๐๒๐๓ วอลเลย์บอล ๑

๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี ๔๐ ชั่วโมง / ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
พ ๓๐๒๐๔ ตะกร้อ

๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี ๔๐ ชั่วโมง / ปี
โครงสร้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
พ ๔๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐ / ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยกิต
พ ๔๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑ / ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พ ๔๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๑๒ / ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยกิต
พ ๔๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓ / ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พ ๔๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔ /๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยกิต
พ ๔๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕ /๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยกิต
หมายเหตุ
ม.๔ พลศึกษา ๑๐–๑๑ แอร์โรบิค(พ ๔๑๑๐๑ พละ)
ม.๕ พลศึกษา ๑๒–๑๓ แบดมินตัน(พ ๔๒๑๐๑ พละ)
ม.๖ พลศึกษา ๑๔–๑๕ ศิลปป้องกันตัว (พ ๔๓๑๐๑ พละ)
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
พ ๔๐๒๐๒ กรีฑา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๐.๕ หน่วยกิต
พ ๔๐๒๐๖ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๑.๐ หน่วยกิต
พ ๔๐๒๐๕ ฟุตซอล ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๐.๕ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
พ ๔๐๒๐๗ สุขภาพแม่และเด็ก ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๑.๐ หน่วยกิต
พ ๔๐๒๐๓ เปตอง ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๐.๕ หน่วยกิต
พ ๔๐๒๐๔ เซปัคตะกร้อ ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค ๐.๕ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
-
หน้าแรก
โครงสร้างและหลักสูตร
ผลงานนักเรียน
ประชาสัมพันธ์
สุขศึกษาคู่สุขภาพ
บุคลากร
ลิงค์