bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME :
       
         

ที่ตั้งปัจจุบัน
เลขที่
73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
มีเนื้อที่
23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
 
ทิศเหนือ
จดถนนนคร
 
ทิศตะวันออก
จดถนนเทพกระษัตรี
 
ทิศใต้
จดถนนชุมพร
 
ทิศตะวันตก
จดสถานีตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต
 
โทรศัพท์
0-7621-2075
 
โทรสาร
0-7621-3922
 
ชื่อเว็บไซต์
http://www.pkw.ac.th
 
E-mail
pkw@pkw.ac.th
     
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า – ขาว  
  สีฟ้า
หมายถึง ความสงบ ร่มเย็น สดใส และสวยงาม
  สีขาว
หมายถึง ความบริสุทธิ์ สว่าง รุ่งโรจน์ ความมีระเบียบแบบแผนมีความเชื่อมั่น และมีคุณธรรม
ภายในรั้วฟ้า - ขาวที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความบริสุทธิ์
     
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
 
 
     
คติพจน์ประจำโรงเรียน
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
บัณฑิตย่อมฝึกตน
     
เอกลักษณ์
ต้นแบบนักเรียนเก่ง โรงเรียนดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
อัตลักษณ์
ฉลาด (Smartness) แจ่มใส (Smile) จิตใจงาม (Spirit)
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล เป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ก้าวทันเทคโนโลยี อยู่อย่างพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย สืบสานภูมิปัญญา ชุมชนมีส่วนร่วม
มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี ภายในปี 2558
     
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลัก
ธรรมาธิบาลให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
สู่มาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษา เทคโนโลยีและอาชีพสู่มาตรฐานสากล
4. จัดบรรยากาศและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
บนพื้นฐานความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการจัดการศึกษา

     
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 
 
 
“พระพุทธพรภูเก็ตวิทยาลัยประทาน”
 
เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว โรงเรียนได้ขอพระราชทานนามนี้จาก สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆปรินายก และได้นิมนต์เกจิอาจารย์ มาทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2540 โดยคุณลือชัย ขอพันเลิศ เป็นผู้บริจาคเงินเป็นจำนวน 42,000 บาท สร้างพระพุทธรูป เนื่องในวโรกาส ครบรอบ
100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ระลึก เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประดิษฐ์ฐาน
อยู่ภายในวิหาร 100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นศาลาทรงไทย คู่กับรูปหล่อจำลองขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อ 2 องค์ คือ
"พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณ-มุนีสังฆปาโมกข์" (หลวงพ่อแช่ม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) และ
"พระวิสุทธิวงศาจารย์- ญาณมุนี สังฆปาโมกข์" (หลวงพ่อเพรา พุทฺธสโร) อดีตอาจารย์ใหญ่ คนแรก ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
     
แผนที่ตั้ง
   
     


แผนที่ตั้งโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต
1. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2. โรงเรียนสตรีภูเก็ต
3. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4. โรงเรียนพิบูลสวัสดี
5. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
6. เทศบาลเมืองภูเก็ต
7. ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
8. ศาลจังหวัดภูเก็ต
9. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
10. โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต
11. โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
12. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
13. โรงเรียนวิชิตสงคราม
14. โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
16. ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต
17. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
20. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
21. ศูนย์กีฬาสะพานหิน
22. สนามสุระกุล
23. หอสมุดประชาชน
24. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
25. โรงเรียนบ้านวันครู ฯ
26. โรงเรียนประศาสน์วิทยา
27. ศาลาประชาคม
28. สำนักงานอัยการภูเก็ต
29. สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
30. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
     
แผนผังบริเวณโรงเรียน  
     
1. อาคาร 1 (อาคารอำนวยการ)
2. อาคาร 2
3. อาคาร 3
4. อาคาร 4
5. อาคาร 5
6. อาคาร 6
7. ป้อมยาม
8. อาคารหอสมุด 100 ปี
9. วิหารหลวงพ่อเพรา
10. สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู
งานพัสดุและยานพาหนะ
11. ห้องน้ำนักเรียนหญิง บานไม่รู้โรย
12. สนามบาสเกตบอล
13. ทำเนียบรัฐบาลนักเรียน
14. สำนักงานลูกเสือ – เนตรนารี
15. ศูนย์นักศึกษา มสธ.
16. อาคารโลหะ
17. สนามฟุตบอล
18. สำนักงานโภชนาการ
19. อาคารเอนกประสงค์
20. อาคาร To be number one
ศูนย์เครือข่ายไร้พรหมแดน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21. ห้องกิจการนักเรียน 2 / ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ
22. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
23. ห้องน้ำนักเรียนชาย
24. อาคารดนตรีสากล
25. สำนักงานบริหารงานทั่วไป
26. ลานหงษ์หยกอนุสรณ์
27. บ้านพักผู้อำนวยการ
28. อาคารช่างก่อสร้าง
29. โรงจอดรถ
30. อาคารลิกอ ห้องประชุมลิกอ
ห้องพยาบาล
31. ลานนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต
32. สะพานขุนโลหะ – เพ็ญแข พรรคพิบูลย์
33. ห้องเรียนเกษตร