DLIT
มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่าย
รายชื่อนักเรียน 1/64
ตารางเรียน 1/64
ระบบการบ้าน [HWS]
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินงานวัดผล 1/64
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
แบบประเมินความพึงพอใจ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 - 2566
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
Training History System (THS)English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19


 
แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน (รอบเก็บตก)

แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน (รอบเก็บตก)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (รอบเก็บตก)
ที่แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียน ให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนดังต่อไปนี้
1. นักเรียนเข้ารับวัคซีนในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4000 ที่นั่ง เวลา 11.00 – 13.00 น.
2. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และเข้ารับวัคซีนตามลำดับรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้เบื้องต้น ตามลิงค์ดังแนบ
ตรวจสอบรายชื่อ

3. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4. นักเรียนเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและปริ้นเอกสาร พร้อมกรอกข้อมูล โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย

นักเรียนแจ้งผู้ปกครอง
1.ใบขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ใบขออนุญาตฉีดวัคซีน


เอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
1.ภาคผนวกที่ 4 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง
เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือเทียบเท่า
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ
หนังสือยินยอมผู้ปกครอง

2.ภาคผนวกที่ 5 แบบคัดกรอกก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 หรือเทียบเท่า
โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ
แบบคัดกรอง

ขอความร่วมมื
1.ให้นักเรียนมาตรงเวลา
2.นักเรียนทุกคนเช็คชื่อกับคุณครู
3.ผู้ปกครองส่งนักเรียนและรอด้านนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปรอด้านในสนามกีฬา
4.ผู้ปกครองมารอรับนักเรียนกลับหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง


 
การแก้ตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากรั้วฟ้าขาว

ปฏิทินสำหรับการแก้ตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

 


 
คู่มือการใช้งาน HomeWork System : HWS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

คู่มือการใช้งาน HomeWork System : HWS
(ระบบการบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)
ลิงค์ http://mis2.pkw.ac.th/hws หรือคลิกที่เมนูด้านซ้าย ลูกฟ้า-ขาว

** ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 **


 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายคเชนทร์ชัย ใจกล้า ม.3/3
นายเดชชาตรี ศรีมั่น ม.3/3
เด็กชายอัฑฒกร ทองเอียด ม.3/3
โครงการ บัลลังก์ทอง

ผ่านรอบโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงการ
หมวดโครงการ โปรแกรมเพื่อใช้ภายใต้สถานการณ์โควิค-19 และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ระดับ นักเรียน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)
ศูนย์ประสานงานภูมิภาค "ภาคใต้"

อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู ว่าที่ รต.ชนะภัย ขลธาร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด


 
เลื่อนวันเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู

ประกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เลื่อนวันเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายละเอียด


 
แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

งานนโยบายและแผน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

ตอบแบบสอบถาม


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

นักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก

วันที่ 21 ตุลาคม 2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก
ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4,000 ที่นั่ง


นักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก
ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4,000 ที่นั่ง


โครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม.1

วันที่ 11 ตุลาคม 2564
โครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม.1 เรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคุณครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


พิธีวางพวงมาลา

วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประกอบพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


The IELTS preparation course

วันที่ 10 ตุลาคม 2564
The IELTS preparation course via an online platform (Zoom)
by Aj. Volodom Viravong from Mahidol University
International College (MUIC). As mentioned,
the IELTS preparation course will target the listening, reading,
writing, and speaking skills.


การประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 9 ตุลาคม 2564
การประเมินครูผู้ช่วย การประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School