DLIT
มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่าย
ชำระเงินบำรุงการศึกษา
E-Book หอสมุด100 ปี
รายชื่อนักเรียน 1/64
ตารางเรียน 2/64
ระบบการบ้าน [HWS]
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ปฏิทินงานวัดผล 2/64
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System (สมัครเรียน)
MIS for Teacher
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
   
ระบบ LMS
คู่มือระบบ LMS
คู่มือการใช้ HWS (นักเรียน)
คู่มือการใช้ HWS (ครู)
   
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจ การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 - 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ พ.ศ.2564
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
Training History System (THS)
คู่มือการใช้ THS


English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
    
ข่าวทั้งหมด
 
 
 
การสมัครโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

สมัครโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (Intensive Program : SMT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการสมัคร
สมัครเข้าระบบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว


 
 
ประกาศเลื่อนการสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. และเลื่อนการตรวจ ATK

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากรั้วฟ้าขาว

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ศูนย์มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 9 มกราคม 2565
เป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการตรวจ ATK จากวันที่ 8 มกราคม 2565
เป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็นเวลาและกลุ่มเหมือนเดิม
ทั้งศูนย์มหาวิทยาสงขลานครินทร์ และศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 
 
การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


เข้าระบบ SchoolBilling ที่เมนู "ข่าวลูกฟ้า-ขาว" ด้านซ้ายมือ
เลือก "ชำระเงินบำรุงการศึกษา" หรือคลิก SchoolBilling


คู่มือการการใช้งาน
รายละเอียด


   
 
 
 
กิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตรวจ ATK

วันที่ 16 มกราคม 2565
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเรียน on-site ในวันที่ 17 มกราคม 2565
ณ โดมกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


การสอบ PKW Pre-test 2022 จังหวัดพังงา

วันที่ 15 มกราคม 2565
การสอบ PKW Pre-test 2022 สำหรับนักเรียนชั้นป.4-ป.6
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา


การสอบ PKW Pre-test 2022

วันที่ 15 มกราคม 2565
การสอบ PKW Pre-test 2022 สำหรับนักเรียนชั้นป.4-ป.6
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ
ครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันที่ 27 ธันวาคม 2564


แสดงความยินดี กับ นายจารุวัฒน์ โกศัยกานนท์

วันที่ 23 ธันวาคม 2564
ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดี
กับ นายจารุวัฒน์ โกศัยกานนท์ ที่ได้บรรจุรับราชการ
ณ ลานหงษ์หยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวพรสวรรค์ บัณทิต

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดี
กับ นางสาวพรสวรรค์ บัณทิต ที่ได้บรรจุรับราชการ
ณ ลานหงษ์หยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School