DLIT
มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่าย
รายชื่อนักเรียน 1/64
ตารางเรียน 2/64
ระบบการบ้าน [HWS]
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ปฏิทินงานวัดผล 2/64
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System (สมัครเรียน)
MIS for Teacher
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
   
ระบบ LMS
คู่มือระบบ LMS
คู่มือการใช้ HWS (นักเรียน)
คู่มือการใช้ HWS (ครู)
   
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจ การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 - 2566
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
Training History System (THS)
คู่มือการใช้ THS


English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียน ม.4
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์


 
การสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนทุน พสวท.

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายชินดนัย ณ ตะกั่วทุ่ง ม.5/1
ผลการสอบ ได้รับคัดเลือกผู้แทนนักเรียนทุน พสวท. สำรองลำดับที่ 1
เพื่อคัดเลือกไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี 2565


 
การประกวดเรียงความ งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวลภัสรดา สุวรรณเดช ม.๖/๗
ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๔

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูภรทิพย์ สิ่งที่รัก


 
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี 
มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่าย

ประกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


 
ปฏิทินโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากรั้วฟ้าขาว

เรื่อง ปฏิทินโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (Intensive Program : SMT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการสมัคร

      


 
PKW Pre-test ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามนโยบายเตรียมความพร้อมของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ 5 รายวิชา ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย
และวิชาสังคมศึกษาฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด


 
เลื่อนวันเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู

ประกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เลื่อนวันเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายละเอียด


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

งานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2021

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2021
ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ด้วยระบบ Online
ผ่านโปรแกรม ZOOM "Take the courage to inspire and empower...You can BE the DIFFERENCE"
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ควิทยาลัย


การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564 ผลการคัดเลือก นายสสมศักดิ์ บุญแก้ว
ได้รับตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ควิทยาลัย


พิธีมอบทุน YSC 2022

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
พิธีมอบทุน รูปแบบออนไลน์
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 : YSC 2022
ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ควิทยาลัย


พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ


การเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
ณ อาคาร 6


โครงการพหุปัญา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/14

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
คณะผู้บริหารและคณะครู เข้าดูการเรียนของนักเรียน
ในโครงการพหุปัญา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/14
ในวิชาช่างเขียนแบบอักษร และวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School