DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
รายชื่อนักเรียน 1/64
ตารางเรียน 1/64
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินงานวัดผล 1/64
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2564
ปิดระบบวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

โดยกรอกข้อมูลได้ที่เมนู (ด้านซ้าย) ข่าวลูกฟ้า-ขาว >>> นักศึกษาวิชาทหาร


 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ห้องทั่วไป ม.1, 4

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ห้องทั่วไป ม.1, 4
และขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่าน KRUNGTHAI Next

 ** ช่องเลขประจำตัวนักเรียนให้ใส่เลขบัตรประชาชนแทน


 
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1/2564
นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2564 => เลือกแนวการเรียน

กำหนดชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ม.2, 3, 5, 6
ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ หากมีการชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จะไม่ได้รับการอนุมัติให้ทำประกันอุบัติเหตุจากทางโรงเรียน


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มของครูผู้ช่วย
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ หน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ


ประชุมออนไลน์การดำเนินงานประชุมออนไลน์

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
คณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมออนไลน์การดำเนินงาน
ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2564
คณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ VDO Conference
ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ


คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่องการดำเนินการตรวจติดตามการรับนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ


คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ทั่วประเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมออนไลน์
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School