โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวปัณฑารีย์ บุญสนิท ม.5/13

รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567” จังหวัดภูเก็ต
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ปี 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

เอกสาร


ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล บูรณา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น    

วันที่ 17 กันยายน 2566
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล บูรณา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำภูเก็ต และเรียนรู้การเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ วิทยากร ดร.สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต (ศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.3/7-3/15 โครงการสหวิทยาการ หลักสูตรพกุปัญญา (MIP) ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำภูเก็ต และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2566    

วันที่ 10 กันยายน 2566
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน การใช้ทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้วัฒนธรรม อารยธรรมฝรั่งเศส ตลอดจนเกิดความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคใต้ตอนบน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนและครูจำนวน 9 โรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนสุราษฎ์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


รอบรั้วฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School