โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6


เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ทุกท่าน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีบริหาร 2565-2567
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเตรียมหลักฐาน ดังนี้
บัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชน
เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
สำหรับผู้ปกครองที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาสามารถจอดได้บริเวณรอบโรงเรียน สถานีตำรวจ และโรงเรียนสตรีภูเก็ต


การแข่งขันดนตรีนักดนตรีรุ่นเยาว์ ระดับนานาชาติ IYMMC 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวศิรญาณ์ ภู่วรณ์ ชั้น ม.3/5
รับรางวัล 2nd Place รุ่นอายุ 16 - 18 ปี

จากการแข่งขันร้องเพลงในการแข่งขันดนตรีนักดนตรีรุ่นเยาว์ ระดับนานาชาติ
Wien 2022 International Young Musicians Music Competition Wien 2022 (IYMMC 2022)


การแข่งขันกีฬาฟันดาบสากลในรายการเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายอภิรักษ์ ทดแทน ม. 4/8
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ประเภทเซเบอร์บุคคลชาย Junior mens Saber

การแข่งขันกีฬาฟันดาบสากลในรายการเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี


การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์เครือข่าย


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์เครือข่าย
ทุกรายการได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาค


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวสุภัสสรา คำวิเศษณ์ ม.4/12
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Fighting

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ประเภทกีฬายูยิตสู
จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2565


ประกวดในหัวข้อ ตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง 

งานพอเพียงโรงเรียนูเก็ตวิทยาลัยขอเชิญคุณครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมเขียนเรียงความประกวดในหัวข้อ "ตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง"
ชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ที่ครูที่ปรึกษา
ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรม
ข่าวลูกฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School