DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 1/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 1/63
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสืออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูจินดา  ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบ

ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ม.1 - 3 ระดับชั้น ม.4 - 6


 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัคร
ที่กำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ

รายละเอียด


 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ. คณิตศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ ม.ต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ.
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และเหรียญเงิน
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ ม.ปลาย
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ. วิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงิน รางวัล 2,000 บาท
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร


 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกรับการศึกษาไทยตามแผนบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ได้จัดทำวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์

Stay safe and healthy while back at school
การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน


Top Tips on how to deal with and reduce anxiety during the codvid-19 Pandemic
สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Learning in the Lockdown
การเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์


 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ประชุมประเมินและพิจารณาความพร้อม หลักสูตร ICE ระดับ ม.ต้น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
การประชุมประเมินและพิจารณาความพร้อม
ในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-อังกฤษ
(Gifted Program : Intensive Chinese and English Program : ICE)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต มอบทุนการศึกษา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต เข้ามอบทุนการศึกษา
มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวน 12 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000 บาท
ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (เฉพาะที่สมัครเรียนวิชาทหาร)
เข้ารับการทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนเมืองถลาง

ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน

วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่ง เชี่ยวชาญ
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

MOU หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (EP)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และคุณครูที่ดูแลห้องเรียน EP ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 14 จังหวัดภูเก็ต
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2563
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School