DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 2/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 2/63
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูจินดา  ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร การประกวด To Be Number One Idol

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร ให้กับ

นายวศิน องค์สันติภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

และนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
To Be Number One Idol ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร ให้กับ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดภูเก็ต 

ระดับช่วงชั้นที่ 3
เด็กหญิงราธา เพชรสุวรรณ ม.1/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ระดับช่วงชั้นที่ 4
นางสาวทักษญา เชื้อนาคา ม.4/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

และนักเรียนดังกล่าวจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคสงฆ์ต่อไป 
ทุน ASIA-KAKEHASHI 2021

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายกิตต์ธเนศ ถิรวิริยภรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
ได้รับทุน ASIA-KAKEHASHI 2021 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ในโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564- มีนาคม 2565
 
PSU French Spelling Bee

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายกมลชัย บุญเทียม ม.6/11
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

จากการเข้าแข่งขันเกมสะกดคำภาษาฝรั่งเศส ( PSU French Spelling Bee )
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภูเก็ต) 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
-----------------------------------------------------------------
ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบาย
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด


 
การแข่งขันออกแบบสร้างสรรค์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน หัวข้อ "โชดีปีฉลู" ประจำปี 2564

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสร้างสรรค์
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน หัวข้อ "โชดีปีฉลู" ประจำปี 2564 โดยสถาบันขงจื๊อภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 516 ชิ้น จาก 13 จังหวัดทั่วทั้งประเทศ
หลังจากที่ได้ผ่านการคัดเลือกและตัดสินจากคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ
ผลงานของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับผลรางวัลดังนี้

นายศรุต ตัณฑเวส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 (ICE)
รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

นางสาวโฮอิง ชิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 6/12
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล 
นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
มารับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ ได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 ในวันเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมเรียนรู้ความสำคัญวันมาฆบูชา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมเรียนรู้ความสำคัญวันมาฆบูชา และซักซ้อมเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมจุดมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ในวันมาฆบูชา
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดภูเก็ต
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โณงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กิจกรรมติวความรู้พิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการห้องเรียนพิเศษ ICE จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
กิจกรรมติวความรู้พิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงแรมโฮเทลอินดิโก้ ภูเก็ต ป่าตอง

การแข่งขัน To be Number One IDOL

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน To be Number One IDOL
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดภูเก็ต
ณ Limelight Avenue Phuket

การขึ้นทะเบียนนำปลดนักศึกษาวิชาทห่ารชั้นปีที่ 3

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
การขึ้นทะเบียนนำปลดนักศึกษาวิชาทห่ารชั้นปีที่ 3
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21
ณ ห้องประชุมสมาร์ทรูม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประชุมครูและบุคลากร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ครั้งที่ 1/2564
เรื่องการวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ณ ประเทศจีน ม.5/5
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School