โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ และประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ประเภทห้องเรียนปกติ และประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ


รายละเอียด ชั้น ม.1 รายละเอียด ชั้น ม.4

รายละเอียดนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567


 ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โครงการ SMP โครงการ EP โครงการ ICE

โครงการ SMT 2 โครงการ SMT 3 


การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายฮิโรโตะ วาคาโมริ ชั้น ม. 5/13
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 第一回日本語作文スピーチコンテスト
จัดโดย The Komaru-Koutsu Foundation และ Fukuyama City University ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ณ ห้อง Auditorium อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567


ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4

 

ระบบปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

 
โครงการ SMTE  
โครงการ ICE
           
 
โครงการ EP  
โครงการ EPSM

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียด


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและห้องสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและห้องสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อให้ inbox ใน facebook โรงเรียน หรือไลน์กลุ่ม ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2567 ก่อนเวลา 16.30 น.

นักเรียนที่ประสงค์เปลี่ยนลำดับการเลือก ให้นำ ปพ.ตัวจริงหรือหนังสือรับรองผลการเรียนตัวจริง
มาแสดงด้วย โดยให้มาติดต่อที่กองกลางสนามในวันสอบ 18 ก.พ. 2567 (สำหรับ ม.1)

ชื่อ สกุล หรือคำนำหน้าผิดให้แจ้งกองกลางในวันสอบ


ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในวันที่ 16 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายชื่อนักเรียนตามห้องสอบ ** เรียงตามลำดับตัวอักษร **

ระดับชั้น ม.1

ห้อง 1 - 10   ||   ห้อง 11 - 20


ระดับชั้น ม. 4 แนวการเรียน

EP   ||   EPSM   ||   ICE   ||   SMTE


การสอบปลายภาค


ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ม.1 - 3 ระดับชั้น ม.4 - 5


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ปี 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

เอกสาร


นโยบายด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

"เรียนดี มีควมสุข"


ภาพกิจกรรม
รอบรั้วฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School