โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC 2023)


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


เด็กชายชีระวิทย์ กีรติวัฒนานุศาสน์ ม.2/11
เด็กชายกันตนพ เมตตาจิตร ม.1/10
เด็กชายธีทัต งานวงศ์พิทักษ์ ม.1/9
ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย ชลธาร
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC 2023)
ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงการ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงซ่อมแซมบ้านพักครู


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศและรายละเอียด เอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) แบบ ปร.4 ,ปร.5 ,ปร.6


การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เทียนนกแก้วเกมส์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
     
เด็กชายพัทธตนนท์ สันติพิทักษ์ ม.1/9
ท่ารำทีมชาย

นายสรวิญช์ ไชยโย ม.4/13
ท่ารำทีมชาย

นายกฤษฎ์ สันติพิทักษ์ ม.5/2
ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน75กก.
ท่ารำทีมชาย


การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เทียนนกแก้วเกมส์ ประเภทกีฬาคาราเต้ - โด
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2566


ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Fairy Land Ignited Language Day 2023    

วันที่ 27 มกราคม 2566
กิจกรรม “Fairy Land Ignited : Language Day 2023” ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, เครือข่ายผู้ปกครอง, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต และผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรม ภายในงานมี กิจกรรมเวทีแสดงศักยภาพทางภาษาของนักเรียน 5 ภาษา การมอบทุนการศึกษาของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน รวม 270,000บาท การร้องเพลง วงดนตรี ละครเวที เกมส์ตอบคำถาม การละเล่นต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการและเกมส์ทางภาษาของนักเรียน 5 ภาษา รวม 10 บู้ท ให้นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกการสื่อสารภาษาต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565    

วันที่ 25 มกราคม 2566
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากแขกผู้เกียรติ จากผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และประธานชมรมศิษย์เก่าห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้ดูแลห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยฝ่ายจีน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ หอประชมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ข่าวลูกฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School