bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน 2/2560
 
ตารางเรียน 2/60
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
     
     
     

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 2/60
ปฏิทินวิชาการ
เกณฑ์รางวัล OBECQA
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ
คู่มือการทำจัดซื้อ/จัดจ้าง
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ครูนิตยา ชูศรี
ครูสุจนีย์ ตันประดิษฐ์
ครูเอกชัยไชยสุวรรณ์
ครูจิราภรณ์ศักดิ์แก้ว
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
ตารางสอบปลายภาค

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ตารางสอบ เลขที่นั่งสอบ


ภูเก็ตวิทยาลัยก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0

ขอความร่วมมือนักเรียนทุกระดับชั้น
ตอบแบบสอบถามของโรงเรียน
ในหัวข้อ "ภูเก็ตวิทยาลัยก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0"
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

แบบสอบถาม


แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตามประกาศนโยบาย และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ของโรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบาย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียน
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด ปฏิทิน


การเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
(Gifted Program : Intensive Chinese and English Program : ICE)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


TEDET ประจำปี 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ด.ช.ภูบดินทร์ บ่อทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ในการทดสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Thailand Education Development and Evaluation Teste) ประจำปี พ.ศ. 2560
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์


มอ.วิชาการ ประจำปี 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน มอ.วิชาการ ประจำปี 2560
(PSU OPEN HOUSE 2017) ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยได้รับรางวัลดังนี้

การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม "Q&A ENVI" ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ
1. น.ส.วิภาดา แก่นหิน ชั้น ม.5/1
2. น.ส.ศิริกาญจน์ ธนพันธ์พานิช ชั้น ม.5/1
3. น.ส.ภรณีพรรณ ตัณฑวนิช ชั้น ม.5/1

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (YCPC 2017) คือ
1. นายธนวัฒน์ ผลเกิด ชั้น ม.4/1 รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. นายกิตติชัย ใจผ่อง ชั้น ม.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

การแข่งเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mobile Robot (IoT)
1. นายฉลองศักดิ์ เหลืองสุจริต ชั้น ม.4/2 รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
รายละเอียด


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ASMO THAI SCIENCE & MATH

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตร
ASMO THAI SCIENCE & MATH

ยอดนักอ่านประจำเดือน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด)
มอบเกียรติบัตร ยอดนักอ่านประจำเดือน มกราคม 2561

ภูเก็ตวิทยาลัยก้าวไกล..สู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายภาคีโรงเรียน
จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง "ภูเก็ตวิทยาลัยก้าวไกล..สู่ไทยแลนด์ 4.0"
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ สู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2
จัดกิจกรรม วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ สู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาจีน
จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ลานหงส์หยก อาคารหอสมุด 100 ปี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ
โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2560

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง
ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922