สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ตั้งอยู่เลขที่ 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
บนเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ทิศเหนือจดถนนนคร ทิศตะวันออกจดถนนเทพกระษัตรี
ทิศใต้จดถนนชุมพร ทิศตะวันตกจดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เขตพื้นที่บริการเขตอำเภอเมืองภูเก็ต
จัดการศึกษาแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนห้องเรียน 80 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,916 คน จำนวนครู 174 คน


ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธพรภูเก็ตวิทยาลัยประทาน
ปรัชญาของโรงเรียน เป็นเลิศด้านการศึกษา ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี ผลิตคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม
คติพจน์ประจำโรงเรียน อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ต้นแบบนักเรียนเก่ง โรงเรียนดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ฉลาด (SMARTNESS) แจ่มใส  (SMILE) จิตใจงาม (SPIRIT)
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ชฎา
อักษรย่อ ภ.ว.
สีประจำโรงเรียน ฟ้า – ขาว
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชงโค
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชภูเก็ตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-7621-2075, 0-7621-9232
โทรสาร 0-7621-3922
E-Mail address pkw@pkw.ac.th
Website http://www.pkw.ac.th

 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School