bootstrap menu by Css3Menu.com


   งานกิจกรรมในเครื่องแบบ (ลูกเสือ เนตรนารี)   

 รูปแบบการสอนลูกเสือทุกครั้งคุณครูต้องปฏิบัติดังนี้

1. การเปิดประชุมกองครั้งที่ ....... (สัปดาห์ที่ครูสอน) เวลา 50 นาที
1.1 พิธีเปิด (ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 8 นาที
1.2 เกม – เพลง 5 นาที
1.3 การสอนตามเนื้อหา 25 นาที
1.4 ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ 4 นาที

2. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ เชิญธงลง เลิก) 8 นาที

*** คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของผู้กำกับ (เพื่อให้คุณครูได้ทราบถึงรูปแบบการสอน)


   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เครื่องหมายลูกเสือโลก)
 
แผนการสอน เรื่อง
จำนวนคาบ
หมายเหตุ
แผนการสอนที่ 1 เรื่อง กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ
1
7-7-2564
แผนการสอนที่ 2 เรื่อง กิจการขององค์การลูกเสือโลก
2
17-11-2564
   
     
     

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)
 
แผนการสอน เรื่อง
จำนวนคาบ
หมายเหตุ
แผนการสอนที่ 1 เรื่อง หน้าที่พลเมือง
2
7-7-2564
แผนการสอนที่ 2 เรื่อง สิงแวดล้อม
2
17-11-2564
     
     
       

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
แผนการสอน เรื่อง
จำนวนคาบ
หมายเหตุ
แผนการสอนที่ 1 เรื่อง หน้าที่พลเมือง
2
7-7-2564
  ใช้แแผนการสอนที่ 1
2
17-11-2564
     
       


 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School