คุณณรงค์ หงษ์หยก
คุณมนัส ศุภศรี
คุณภควรรษ สมบูรณ์
คุณจำรัส สมพรานนท์
คุณธีรวุธ ศรีตุลาลักษณ์
         
 
 
 
 
 
คุณอำพน ธีระสุวรรณจักร
นพ.บัญชา คันฉ่อง
คุณอิสสระ กิ่งแก้ว
ว่าที่ รต.เสริม ธัญประสาท
คุณมาโนช สืบศักดิ์
 
 
 
 
 
         
คุณขัมน์ สุขาพันธ์
คุณประกิจ เพ็ชร์วรุณ
คุณวราวุธ วิสิฐพาณิชยกรรม
   
     
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School