นายสกุล ณ นคร
นายณรงค์ หงษ์หยก
นายจีรทีป เอกเพิ่มทรัพย์
นายอิสสระ กิ่งแก้ว
นายสุเทพ ภัทรปกรณ์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
 
 
 
 
 
นายยงยุทธ ลิมปานนท์
นายวีรชัย อึ่งตระกูล
นายวิโรจน์ ขอไพบูลย์
นายสุพร ตันสุธัญลักษณ์
นายนิกร ธีระจามร
กรรมการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
 
 
 
 
 
นายถาวร สถาวโรดม
นายวราวุธ วิสิฏพาณิชกรรม
นายธีรวุธ ศรีตุลาลักษณ์
นายสมชาย ศิลปานนท์
นายปรีชา อ่องเจริญ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 
       
นายเกชา เชื้อชิต
       
กรรมการ
   
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School