สถิติการร้องเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565
เดือน
จำนวนครั้ง
การแก้ปัญหา
คิดเป็นร้อยละการแก้ปัญหา
พ.ค.-65
0
0
0
มิ.ย.-65
0
0
0
ก.ค.-65
0
0
0
ส.ค.-65
0
0
0
ก.ย.-65
0
0
0
ต.ค.-65
0
0
0
พ.ย.-65
0
0
0
ธ.ค.-65
1
1
100
ม.ค.-66
0
0
0
ก.พ.-66
0
0
0
มี.ค.-66
0
0
0
เม.ย.-66
1
1
100

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School