รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
เดือน
จำนวนของกำนัล
คิดเป็นร้อยละ
ม.ค.-66
0
100
ก.พ.-66
0
100
มี.ค.-66
0
100
เม.ย.-66
0
100
มิ.ย.-66
0
100

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School