::: งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 :::

 

*** นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 รูปที่ติดในใบ รด. 2 ใช้รูปนักศึกษาวิชาทหาร ***

ตัวอย่างกรอกใบสมัคร ปี 1 ด้านหน้า ด้านหลัง
ตัวอย่างกรอกใบรายงานตัว ปี 3 ด้านหน้า ด้านหลัง
ัวอย่างกรอกใบรายงานตัว ปี 2 ด้านหน้า ด้านหลัง

รายชื่อ นศท.ปีที่ 2
หลักฐานการรายงานตัว ปี 2, ปี 3
รายชื่อ นศท.ปีที่ 3
หลักฐานการสมัครเรียนปี 1
รายชื่อ นศท.ซ้ำชั้น ปี 1 ปี 2 ปี 3
ุณลักษณะและคุณสมับิตผู้สมัคร ชั้นปีที่ 1
รายชื่อ นศท.รอรับสิทธิ ปี 2
ตารางคะแนนการทดสอบร่างกาย ชั้นปีที่ 1
รายชื่อผู้สมัครนศท.ชั้นปีที่ 1 ชาย หญิง