bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูมนัส ปลิดโรค
ครูกิ่งแก้วบุญทองแก้ว
ครูพรทิพย์ประทีป ณ ถลาง
ครูอัญชลี อยู่คง
ครูปวีณา นาคปลอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
         
ครูชลดา อร่ามจันทร์เพ็ญ
ครูพรเพ็ญสักพันธ์
ครูสุนันทาปังกานิบาน
ครูพรประภา สาระวารี
ครูธิดาทิพย์เศษภักดี
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School