ครูกิ่งแก้วบุญทองแก้ว
ครูณัฐพงศ์ประทีป ณ ถลาง
ครูชลดา อร่ามจันทร์เพ็ญ
ครูสุนันทาปังกานิบาน
ครูปราณีวิชิตบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
         
     
ครูธิดาทิพย์เศษภักดี
ครูรวิภัทร์โนนทิง
     
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School