bootstrap menu by Css3Menu.com

ลูกจ้างประจำ
(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    
 
 
นายสมชาย นุ่มแน่น
 
นายไพรแก้ว ผาภูมิสกาว
นายณัฐพงศ์ พูลชู
 
ลูกจ้างชั่วคราว      
นางวาจาศรีซ้อน
นางสาวยุพินสาวิสิทธิ์
น.ส.บานเย็นร้องหาญแก้ว
นางสาวเสมอ รุ่งเรือง
นายสมชายศรีแก้ว
         

นางน้ำฝนศรีแก้ว

นายเอกลักษณ์โตะดำ
นายณรงค์แก้วย้อย
น.ส.ประกายแก้ว แสงสัย
น.ส.กัณฑ์นวรัตน์วิจารณ์
    พนักงานขับรถ    
 
 
นายสมนึก ช้างโก
 
นายเกรียงศักดิ์แพรพระนาม
นายศราวุธสิทธิชัย
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School