bootstrap menu by Css3Menu.com

         
 


ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
นางเนตรชนก ทัศนกมล
นางรุ่งนภาแซ่ส้อ
นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์
นายบรรจง หนูไชยา
นายนพดล จันทร์สุทธิ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
         
         
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School