bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูพรรณราพรแก้วพรหม
ครูธัญมนผลพุฒ
ครูมาสสุภาโพธิ์ทอง
ครูฐิติกรสุจิรชนานนท์
ครูหนึ่งฤทัยผางดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาจีน
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาญี่ปุ่น
         
ครูวิมลบรรจงพาศ
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูเยาวณี หาญสมุทร
ครูสรินยา สมาน
ครูจักรวิทย์ณ ตะกั่วทุ่ง
         
ครูจิรภรณ์ พงศานนท์
ครูศิริกานต์ หิวานุพงค์
ครูศิริญญาสิริสวัสดิ์พิพัฒน
ครูอาริยารักษาชล
ครูพรพิมลขวัญพร้อม
         
ครูพรชนกวงศ์ไชย
ครูลิสาคงสีลัง
ครูกันต์รัศม์ศิริสมบัติ
ครูศิริพรทิพย์ธารา
ครูจิตติภัทท์ถนัดช่าง
         
 
ครูพรวรินทร์บัวบรรจง
ครูอรอุมาแต่ฉ้อง
ครูพิมพ์ประภาประทุมวรรณ สตรอซซโซ
ครูปุญญิศาฤกษ์ดี
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School