ครูธัญมน   ผลพุุฒเดวิส
ครูศิริกานต์ หิวานุพงค์ เทอร์เนอร์
ครูอาริยารักษาชล
ครูจักรวิทย์ณ ตะกั่วทุ่ง
ครูกันต์รัศม์ศิริสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าโครงการหลักสูตร EP
         
ครูฐิติกรสุจิรชนานนท์
ครูศิริพรทิพย์ธารา
ครูณัฐพงศ์สมจริง
ครูพรรณราพรแก้วพรหม
ครูพรชนกวงศ์ไชย
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาจีน
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส
   
         
ครูหนึ่งฤทัยผางดี
ครูวิมลบรรจงพาศ
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูศิริญญาสิริสวัสดิ์พิพัฒน
ครูพรพิมลขวัญพร้อม
         
ครูลิสาคงสีลัง
ครูจิตติภัทท์ถนัดช่าง
ครูพรวรินทร์บัวบรรจง
ครูอรอุมาแต่ฉ้อง
ครูพิมพ์ประภาประทุมวรรณ สตรอซโซ
         
 
ครูปุญญิศาฤกษ์ดี
ครูขนิษฐาหะจิ
ครูปรมินทร์หิรัญฉาย
ครูฟูไรดาธรรมนิยมกุล
 
         
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School