bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูพรรณราพรแก้วพรหม
ครูอาริยารักษาชล
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูเยาวณี หาญสมุทร
ครูฐิติกรสุจิรชนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาจีน
         
ครูหนึ่งฤทัยผางดี
ครูวิมลบรรจงพาศ
ครูสรินยา สมาน
ครูจักรวิทย์ณ ตะกั่วทุ่ง
ครูจิรภรณ์ พงศานนท์
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาญี่ปุ่น
       
ครูศิริกานต์ หิวานุพงค์
ครูซูฮัยณีย์เจะเฮ็ง
ครูศิริญญาสิริสวัสดิ์พิพัฒน
ครูธัญมนผลพุฒ
ครูพรพิมลขวัญพร้อม
         
ครูพรชนกวงศ์ไชย
ครูลิสาคงสีลัง
ครูมาสสุภาโพธิ์ทอง
ครูกันต์รัศม์ศิริสมบัติ
ครูศิริพรทิพย์ธารา
         
   
ครูจิตติภัทท์ถนัดช่าง
ครูพรวรินทร์บัวบรรจง
ครูอรอุมาแต่ฉ้อง
   
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School