bootstrap menu by Css3Menu.com

 
ครูรัชนี นิรันดร์วิโรจน์
ครูสมภพ อำพัน
ครูภัสราภา จันทร์เมือง
ครูสายใจจันทร์พูล
ครูเยาวภา บรรพต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
         
ครูกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์
ครูไพศาล ศรีสวัสดิ์
ครูปฏิญญา สมบูรณ์
ครูสุพรรณี วิรุณสาร
ครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
         
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
ครูภูเบศ พนานุรักษ์
ครูศรีสุดา หนูเช่ง
ครูนูรดียานา ดาหะตอ
ครูพิชญ์สินี มณีฉาย
         
ครูภูวนาท สามสี
ครูเทียนชัย ชามะสนธิ์
ครูชญานิศ จันทร์นวล
ครูจตุรงค์ เลิศชูวงศา
ครูศุทธวีร์ นิลสมุทร
         
       
ครูวิลาวัณย์สุภาวรรณ์
       
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School