bootstrap menu by Css3Menu.com

 
ครูรัชนี นิรันดร์วิโรจน์
ครูสมชาย มาแจ่ม
ครูสมภพ อำพัน
ครูกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์
ครูบุญศรี ถิรวิริยาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
         
ครูสายใจจันทร์พูล
ครูเยาวภา บรรพต
ครูไพศาล ศรีสวัสดิ์
ครูจรัสศรี ทองชุมนุม
ครูปฏิญญา สมบูรณ์
         
ครูสุพรรณี วิรุณสาร
ครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
ครูภูเบศ พนานุรักษ์
ครูศุทธวีร์ นิลสมุทร
         
ครูภูวนาท สามสี
ครูศรีสุดา หนูเช่ง
ครูภัสราภา จันทร์เมือง
ครูนูรดียานา ดาหะตอ
ครูเทียนชัย ชามะสนธิ์
         
 
ครูพิชญ์สินี มณีฉาย
ครูจตุรงค์ เลิศชูวงศา
ครูชญานิศ จันทร์นวล
ครูวิลาวัณย์สุภาวรรณ์
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School