bootstrap menu by Css3Menu.com

 
ครูรัชนี นิรันดร์วิโรจน์
ครูสมภพ อำพัน
ครูภัสราภา จันทร์เมือง
ครูกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์
ครูสายใจจันทร์พูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
         
ครูไพศาล ศรีสวัสดิ์
ครูปฏิญญา สมบูรณ์
ครูสุพรรณี วิรุณสาร
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
ครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
         
ครูภูเบศ พนานุรักษ์
ครูพิชญ์สินี มณีฉาย
ครูศรีสุดา หนูเช่ง
ครูนูรดียานา ดาหะตอ
ครูภูวนาท สามสี
         
ครูเทียนชัย ชามะสนธิ์
ครูชญานิศ จันทร์นวล
ครูจตุรงค์ เลิศชูวงศา
ครูศุทธวีร์ นิลสมุทร
ครูวิลาวัณย์สุภาวรรณ์
         
   
ครูสุภัคสังขรักษ์
ครูทิพย์สุดารัตนคำ
ครูรอซีพาลือเส็ง
   
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School