ครูสมภพ อำพัน
ครูภัสราภา จันทร์เมือง
ครูกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์
ครูสายใจจันทร์พูล
ครูไพศาล ศรีสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
ครูสุพรรณี วิรุณสาร
ครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
ครูภูเบศ พนานุรักษ์
ครูพิชญ์สินี มณีฉาย
ครูนูรดียานา ดาหะตอ
         
ครูภูวนาท สามสี
ครูเทียนชัย ชามะสนธ์
ครูชญานิศ จันทร์นวล
ครูจตุรงค์ เลิศชูวงศา
ครูศุทธวีร์ นิลสมุทร
         
ครูวิลาวัณย์สุภาวรรณ์
ครูสุภัคสังขรักษ์
ครูทิพย์สุดารัตนคำ
ครูรอซีพาสือเส็ง
ครูชมพูขวัญแคว้น
         
     
ครูเปมิกาธนวนกุล
ครูจุฑารัตน์เก้าเพ็ชร์
     
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School