bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูนิพวัลย์ ตันสกุล
ครูวราภรณ์ไชยศรี
ครูวีรภัทร์ โปณะทอง
ครูปรียาภรณ์รัตนะ
ครูสมใจ ไชยสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
ครูนิตยา จันทรโชติ
ครูเยาวนุช ลิ่มรัช
ครูสมพร จอนด้วง
ครูอามิเด๊าะ พรหมจินดา
ครูชลิดา ไชยพันธ์กุล
ครูวิมลมาลย์ แก้วมุนีโชค
ครูอ้อย สวัสดิ์รักษา
ครูนำโชค วงศ์ศุภชาติ
ครูรพีพัฒน์ เดโชศาสตร์
ครูอีซาหอมหวน
ครูวิยะดา สาโรจน์
ครูอติกิจ วิเวกวินย์
ครูดลยาแซ่เอี้ยว
ครูพจนีย์ เชื้อไทย
ครูนฤชา คมคง
ครูณพล มณีพงษ์
ครูนพดล จันทร์สุทธิ์
ครูเชาวน์ สุวรรณชล
ครูชนะภัยชลธาร
ครูจรรยา สืบมา
ครูณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน
ครูสุนันตา ลุพรหมมา
ครูพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์
ครูธนพร ณ วาโย
ครูคณิศร เสมพืช
ครูรณพัชร์ อภิธนโกฏินนทน์
ครูจันธิรัตน์ หมานจิตร
ครูสาธิญาดรุณศิลป์
ครูชาคริตร์ เพิ่มพูล
ครูพัชธิญาคงคชวัน
     
ครูภิญญวรรณ ดาบเหล็ก
     
 
 

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
© All rights reserved 2022 Phuketwittayalai School