bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูนิพวัลย์ ตันสกุล
ครูวราภรณ์ไชยศรี
ครูวีรภัทร์ โปณะทอง
ครูโสภาพันธ์ ลีลากิจรุ่งเรือง
ครูปรียาภรณ์รัตนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
         
ครูสมใจ ไชยสุวรรณ์
ครูนิตยา จันทรโชติ
ครูเยาวนุช ลิ่มรัช
ครูสมพร จอนด้วง
ครูอามิเด๊าะ พรหมจินดา
         
ครูชลิดา ไชยพันธ์กุล
ครูวิมลมาลย์ แก้วมุนีโชค
ครูอ้อย สวัสดิ์รักษา
ครูนำโชค วงศ์ศุภชาติ
ครูรพีพัฒน์ เดโชศาสตร์
       
ครูอีซาหอมหวน
ครูนพดล จันทร์สุทธิ์
ครูวิยะดา สาโรจน์
ครูอติกิจ วิเวกวินย์
ครูดลยาแซ่เอี้ยว
         
ครูพจนีย์ เชื้อไทย
ครูนฤชา คมคง
ครูณพล มณีพงษ์
ครูเชาวน์ สุวรรณชล
ครูชนะภัยชลธาร
         
ครูจรรยา สืบมา
ครูณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน
ครูสุนันตา ลุพรหมมา
ครูพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์
ครูวรัฏฐาวัชรวิภากร
         
   
ครูธนพร ณ วาโย
ครูคณิศร เสมพืช
ครูรณพัชร์ อภิธนโกฏินนทน์
   
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School