bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ
ครูจันทนี พวงแก้ว
ครูอัมราภรณ์ ปจันทบุตร์
ครูสุจิรา ดำอ่อน
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
         
ครูณิชยาดา ภูชิตานุรักษ์
ครูณัฐกานต์ ฤกษ์สำรวจ
ครูวลัยพร เทียนขาว
ครูพัฒนพล นำพากิจ
ครูรัชนิดา เสล่ราษฎร์
         
 
ครูเรวดี จีณะวงศ์
ครูภิญโญ ปานมาศ
ครูคำนึงนิจ เจียงคำพล
ครูเทิดธรรม ศรีสว่าง
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School