bootstrap menu by Css3Menu.com

กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา   กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  
 
   
นางสาวนวพรหล่อประเสริฐชัย
นายภานุสรณ์สงวนสิน
 
นายพิพัฒน์เทพทอง
   
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
   
นายญาณกรโชคประเสริฐ
น.ส.นงนภัสสมัครการ
นายวรายุทธศรีเทพ
น.ส.พัฒนาภรณ์ศรสังข์
   
           
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ        
 
น.ส.ฟาตีมะห์หามะ
น.ส.อัจฉราชำนาญกิจ
นายชัยพรชาญเชิงศิลปกุล
น.ส.อัญชนาหมิดโหมง
นายวรพลกล่อมเกลี้ยง
 
           
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
 
 
น.ส.รักษิณายงสุวรรณกุล
น.ส.สาวิตรีแสงสุวรรณ
 
นายอาญาสิทธิ์เฉ่งไล้
นายอัครพลซื่อตรง
 
           
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
นายจารุวัฒน์โกศัยกานนท์
น.ส.อรอุมามณีโชติ
น.ส.ศศิประภาศศิสุวรรณ
 
น.ส.ณฐกานต์สุวรรณมณี
น.ส.น้ำฝนนามสม
           

เจ้าหน้าที่สำนักงาน        
กลุ่มบริหารงานวิชาการ        
น.ส.จันทราอุทัยทัศน์
น.ส.นิตยา ฟ้ากระจ่าง
น.ส.ศิวะพรเจนจิตต์
น.ส.กรกมล พนาพิทักษ์กุล
น.ส.ศิริรัตน์ศรีปี
นายสุประชัยจั่นทอง
      กลุ่มบริหารงานบุคลากร    
 
 
น.ส.ศิริลักษณ์แซ่อุ้ย
น.ส.พิชชาพรรักตะจิตระการ
 
นายภาณุพงศ์ปานทอง
น.ส.ชาลีชัยชู
 
           
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ        
 
น.ส.พรดาวสังขาว
น.ส.สุรีย์ก้างยาง
น.ส.พรสวรรค์บัณฑิต
น.ส.สุอัยดาเสมอภพ
น.ส.เบญจวรรณศรีสุพรรณ
 
           
กลุ่มบริหารงานทั่วไป        
นายภาคิณปราการ
น.ส.ยุวดีช่วงโชติ
น.ส.ปาจรีย์ บุญรักษ์
ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราเสนากัสป์
น.ส.อณัญญารอดงาน
ว่าที่ร.ต.ผดุงเกียรติแซ่อ๋อง
           
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School