bootstrap menu by Css3Menu.com

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 
นายญาณกรโชคประเสริฐ
นางสาวนิตยา บุญสนอง
นางสาวนวพรหล่อประเสริฐชัย
นายภานุสรณ์สงวนสิน
น.ส.จิระนันท์สุขบรรจง
 
           
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ     กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
 
น.ส.ฟาตีมะห์หามะ
น.ส.อัจฉราชำนาญกิจ
น.ส.อัจฉราภรณ์พวงแก้ว
นายชัยพรชาญเชิงศิลปกุล
นายอาญาสิทธิ์เฉ่งไล้
 
           
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายจารุวัฒน์โกศัยกานนท์
นายปิยะวุฒิแกล้วกล้า
น.ส.อรอุมามณีโชติ
น.ส.ศศิประภาศศิสุวรรณ
น.ส.ณฐกานต์สุวรรณมณี
น.ส.น้ำฝนนามสม
           

เจ้าหน้าที่สำนักงาน        
กลุ่มบริหารงานวิชาการ        
น.ส.จันทราอุทัยทัศน์
น.ส.นิตยา ฟ้ากระจ่าง
น.ส.ศิวะพรเจนจิตต์
น.ส.กรกมล พนาพิทักษ์กุล
นายณัฐพงศ์ประทีบ ณ ถลาง
นายสุประชัยจั่นทอง
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร  
 
   
น.ส.ศิริลักษณ์แซ่อุ้ย
 
นายภาณุพงศ์ปานทอง
น.ส.ชาลีชัยชู
   
           
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ        
 
น.ส.พรดาวสังขาว
น.ส.สุรีย์ก้างยาง
น.ส.พรสวรรค์บัณฑิต
น.ส.สุอัยดาเสมอภพ
น.ส.เบญจวรรณศรีสุพรรณ
 
           
กลุ่มบริหารงานทั่วไป        
นายภาคิณปราการ
น.ส.ยุวดีช่วงโชติ
น.ส.ปาจรีย์ บุญรักษ์
ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราเสนากัสป์
น.ส.อณัญญารอดงาน
ว่าที่ร.ต.ผดุงเกียรติแซ่อ๋อง
           
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School