bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME :
       
         
 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์        
     
น.ส.รัตติยากรณ์ มะมิง
น.ส.รัศศืมาภรณ์บรรจงสุทธิ์
นายวรนิพิฐ โพธิสาร
     
           
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ       กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 
น.ส.ผาตีเมาะหามะ
น.ส.จิตติภัทท์ถนัดช่าง
น.ส.สุนิตาน่วมอ่วม
นายอภิชาตขาวสุด
 
นายนันทวัฒน์สงค์รักษ์
           
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 
นายมักตากะสิรักษ์
น.ส.ภิญโญปานมาศ
นายจารุวัฒน์โกศัยกานนท์
นายเทิดธรรมศรีสว่าง
 
น.ส.ศศิธรนาทุ่งนุ้ย
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
   
น.ส.พลอยณัชชาทองมณี
นายเชษฐพลดนหรอหมาน
น.ส.วรรณดีจีนเมือง
น.ส.ณฐกานต์สุวรรณมณี
   
           

เจ้าหน้าที่สำนักงาน        
กลุ่มบริหารงานวิชาการ        
น.ส.จันทราอุทัยทัศน์
น.ส.วลัยรัชญ์กิตติธรกุล
น.ส.นิตยา ฟ้ากระจ่าง
น.ส.ศิวะพรเจนจิตต์
น.ส.กรกมล พนาพิทักษ์กุล
นายณัฐพงศ์ประทีบ ณ ถลาง
 
กลุ่มบริหารงานบุคลากร        
       
นายภาณุพงศ์ปานทอง
น.ส.ชาลีชัยชู
       
           
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ        
 
น.ส.พรดาวสังขาว
น.ส.สุรีย์ก้างยาง
น.ส.พรสวรรค์บัณฑิต
น.ส.สุอัยดาเสมอภพ
นายมนัสชัยดวงปัญญารัตน์
 
           
กลุ่มบริหารงานทั่วไป        
นายภาคิณปราการ
นายสุรัตน์แสงฉ่ำ
น.ส.ปาจรีย์ บุญรักษ์
ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราเสนากัสป์
น.ส.สายฝนขาวสุด
น.ส.พิมพ์พจีรอดงาน