bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูไพทูรย์บุษยา
ครูซูนีตา สูหลง
ครูมงคล แซ่ซั่ว
ครูจันทร์จิรา พิมพิลา
ครูภูมิ ชาลีวัลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
         
       
ครูธันญากรณ์เพ็งพิศ
       
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School