bootstrap menu by Css3Menu.com

 
 
ครูภรทิพย์ สิ่งที่รัก
ครูนิตยาชูศรี
ครูเยาวดี หงษ์ทอง
ครูจรรยงค์ ดวงจันทร์
ครูจิราพรราชยอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
         
ครูปองกานต์ขุนเมือง
ครูธนัชชา ศิริชัย
ครูกุลธร ดำศรี
ครูลัดดาวรรณบัวแก้ว
ครสุดารัตน์เลิศประชุมพร
         
   
ครูสุกัญญาสมุทร
ครูจิระนันท์สุขบรรจง
ครูชญาณีจิตต์ซื่อ
   
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School