bootstrap menu by Css3Menu.com

 
 
ครูภรทิพย์ สิ่งที่รัก
ครูจรรยงค์ ดวงจันทร์
ครูนิตยาชูศรี
ครูเยาวดี หงษ์ทอง
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
         
ครูจิราพรราชยอด
ครูปองกานต์ขุนเมือง
ครูรัชนีกร แก้วหวาน
ครูธนัชชา ศิริชัย
ครูกุลธร ดำศรี
         
     
ครูลัดดาวรรณบัวแก้ว
ครสุดารัตน์เลิศประชุมพร
     
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School