เรื่อง: การประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายชนะสิทธิ์ เปลี่ยนผลัด

ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น
หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ (รอบคัดเลือก)
ในวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ จังหวัดสงขลา

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูธนัชชา ศิริชัย pwn


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Apr/2022 15:01:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School