เรื่อง: การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายภูริณัฐ ช่วยศรี ม.6/6
นายศรชัย สมสกุล ม.6/2
นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง ม.4/1

ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

ได้รับรางวัลรองชะเลิศ อันดับ 1 (ไม่มีรางวัลชนะเลิศ)
โครงงานเรื่อง ผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มที่มีค่านอร์มน้อยที่สุด
ของสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น n ตัวแปร

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Nov/2021 11:43:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School