เรื่อง: การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากรั้วฟ้าขาว

เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4,000 ที่นั่ง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Nov/2021 13:20:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School