เรื่อง: การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ประจำปี 2564


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ประเภทวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ประจำปี 2564 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน สพม.พงภกรน

รายการที่ 1
การประกวดคลิปวีดีโอรีวิว"ของดีประจำจังหวัด"

   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
  1. นางสาวอารียา เณรแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6/13
2. นางสาวมินตรา ปิยะปานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6/13
   ครูผู้ฝึกซ้อม ครูศิริพร ทิพย์ธารา

รายการที่ 2
การประกวดคลิปวีดีโอสั้น " อาชีพสุดคูล"

   ได้รับรางวัล ชมเชย ได้แก่
  1.นายธีร์ธวัช วงศ์สวรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6/14
2.นายปัณธร ภิญโญชนม์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6/10
3.นายธนภูมิ ชูชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6/10
   ครูผู้ฝึกซ้อม ครูหนึ่งฤทัย ผางดี
     

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Nov/2021 18:36:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School