เรื่อง: The FHT Intercultural Ambassador 2021

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 2564 (PSU Open House)
รายการ The FHT Intercultural Ambassador 2021
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2021 13:37:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School