เรื่อง: PKW Pre-test ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามนโยบายเตรียมความพร้อมของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ 5 รายวิชา ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย
และวิชาสังคมศึกษาฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2021 14:16:12
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School