เรื่อง: การร้องเพลงภาษาจีน กิจกรรมการประกวดผลงานทางภาษาและวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวร้อยแก้ว โรจน์บุญถึง ม.5/5
ชนะเลิศ อันดับ 1
นางสาวธัญลักษณ์ คัทมาราศรี ม. 4/6
รางวัลชมเชย อันดับ 2

การร้องเพลงภาษาจีน ได้รับรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

กิจกรรมการประกวดผลงานทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
เนื่องในโอกาสที่สถาบันขงจื่อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต ก่อตั้งครบรอบ 15 ปี 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2021 11:06:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School