เรื่อง: แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 (รอบเก็บตก 2)

แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 (รอบเก็บตก 2)


       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียน ให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนดังต่อไปนี้
       1. นักเรียนเข้ารับวัคซีนในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4000 ที่นั่ง เวลา 08.00 – 11.00 น.
       2. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและเข้ารับวัคซีนตามลำดับรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้เบื้องต้น ตามลิงค์ดังแนบ

ตวจสอบรายชื่อ

       3. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
       4. นักเรียนเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและปริ้นเอกสาร พร้อมกรอกข้อมูล โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย
 

นักเรียนแจ้งผู้ปกครอง
       1.ใบขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ใบขออนุญาต

เอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
       1. ภาคผนวกที่ 4 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ

หนังสือแจ้งความประสงค์

       2. ภาคผนวกที่ 5 แบบคัดกรอกก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 หรือเทียบเท่า โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ

แบบคัดกรอง

 
ขอความร่วมมือ
       1. ให้นักเรียนมาตรงเวลา
       2. นักเรียนทุกคนเช็คชื่อกับครูพลอย, ครูอิง, ครูฝ้าย, ครูซิน
       3. ผู้ปกครองส่งนักเรียนและรอด้านนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปรอด้านในสนามกีฬา
       4. ผู้ปกครองมารอรับนักเรียนกลับหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2021 16:12:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School