เรื่อง: การประกวดเรียงความ งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวลภัสรดา สุวรรณเดช ม.๖/๗
ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๔

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูภรทิพย์ สิ่งที่รัก


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2021 12:58:58
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School