เรื่อง: งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาววริฏฐา พฤกษารักษ์ ม.๖/๑
ได้รับรางวัลที่ ๒

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๔
โดยพิธีพระราชทานรางวัลจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูภรทิพย์ สิ่งที่รัก


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Dec/2021 11:50:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School