เรื่อง: งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช ๒๕๖๔

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาววริฏฐา พฤกษารักษ์ ม.๖/๑
ได้รับรางวัลที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท

นางสาวลภัสรดา สุวรรณเดช ม.๖/๗
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการเขียนเรียงความ
รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูภรทิพย์ สิ่งที่รัก

เนื่องในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Dec/2021 10:43:27
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School