เรื่อง: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายนฤสรณ์ ปราบพล
รางวัลเหรียญทองแดง
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Dec/2021 16:30:28
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School