เรื่อง: ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูที่บรรจุเข้ารับราชการ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับ

ครูจารุวัฒน์ โกศัยกานนท์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูภิญญวรรณ ดาบเหล็ก
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ครูพัชธิญา คงคชวัน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2021 13:51:33
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School