เรื่อง: แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการควบคุม COVID-19

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หากมติคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ตซี่งกำลังประชุมมีมติประการใดจะดำเนินการอีกครั้ง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2022 19:26:16
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School