เรื่อง: การแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 14 ณ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง จ. พังงา
ปรากฎผลการแข่งขัน ดังนี้
   1. เด็กหญิงธีร์วรา บุญสนิท ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนตามคำบอก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   2. นางสาวณัฐริกา นามเรือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งการเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jun/2016 15:48:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School