เรื่อง: แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On site)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง แจ้งแนวทางจัดการเรียนการสอน

ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพิ่มเติม

โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On site)
ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jan/2022 16:16:01
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School