เรื่อง: มอบแป้นบาสเกตบอลใหม่และดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสนามบาสเกตบอล

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากรั้วฟ้าขาว

ขอขอบคุณ... Quentin Hillsman Sports by Mr.Quentin J. Hillsman
ได้บริจาคมอบแป้นบาสเกตบอลใหม่และดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
สนามบาสเกตบอลให้กับทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริม
พัฒนากีฬาบาสเกตบอลในโรงเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jan/2022 17:48:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School