เรื่อง: บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)

ขั้นตอนการปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว ปีการศึกษา 2565
1. เข้าลิงค์ปริ้นบัตรฯ (ด้านล่าง)
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. คลิกปริ้น (รูปเครื่องปริ้นด้านล่างสุด)
4. ปริ้นบัตรประจำตัว (กำหนดรายละเอียดการปริ้นเหมือนใบสมัคร ดูคลิบใบสมัคร )

นักเรียนที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้ว เพื่อเปลี่ยนลำดับการเลือก ในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ตอนนี้แก้ไขให้แล้ว (เฉพาะคนที่แจ้งรายชื่อไว้แล้วเท่านั้น)

รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jan/2022 16:21:51
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School