เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว SMTE,SMT

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ (SMTE,SMT) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323
ตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jan/2022 11:19:48
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School