เรื่อง: แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพิ่มเติม

แจ้งปิดการเรียนการสอน on-site ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดเรียน on-site วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Feb/2022 18:00:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School